Åsas dagbok 7/5 - 28/6

Vecka 19

English further down


Måndag 7/5
 
21:30 Malin kör mig till flygplatsen. Puss och kram! 

Avgång Säve – London Stansted
Ankomst 23:30 (22:30 svensk tid)                                                  Korintkanalens östra ände

Tisdag 8/5

06:30 Trött! 

Avgång London
Ankomst Araxos Patras 11:50
Björn välkomnar mig vid flygplatsen med en blodröd vallmoblomma! Äntligen här min älskling!!  
Vi tar en taxi till den pyttelilla hamnen Kato Akhaia, och där ligger Älvan och guppar i solskenet.
Avgång sker direkt med sikte på Patras (Greklands 3:e stad).
Eftersom vi behöver lite proviant, så går vi in och hittar en affär där vi får med oss en del nödvändigheter tillbaks till båten.
Under tiden som vi varit och handlat, så har en person från ”Port Office” varit och sökt oss, får vi veta av det tyska paret som har sin båt bredvid oss.
Så vi beger oss till Port Office beväpnade med alla tänkbara båtpapper + pass. Efter att ha granskat allt vi har med oss, och kopierat en hel del, och stämplat lite här och var, och sagt att det tjusiga papper som vi har gjort iordning, där alla båtdata finns inklusive ”Capten och Crew” duger inte alls! Men vid närmare eftertanke kan man ju alltid kopiera det också och stämpla det förstås! Sen får vi besked om att gå till tullen i morgon bitti för att skaffa ett speciellt papper och betala det. Därefter ska vi gå tillbaks till Port Office-tanten och visa upp det nya pappret, så att hon kan byta ut det mot ett annat papper som hon kan stämpla lite på.....! OK, vi ses i morrn!
På kvällen går vi ut och äter för att fira min ankomst.
Jag stupar i säng klockan 22:00 efter att ha varit vaken ett och ett halvt dygn.

Onsdag 9/5

Dagen startar med att vi försöker hitta tullkontoret. ”Det tar bara 10 minuter att gå dit härifrån” fick vi veta i går. I verkligheten tar det 2,5 timmar innan vi är tillbaks på ”Port Office” med alla erfoderliga papper! En massa stämplar senare är vi så äntligen officiellt i Grekland!!!
Nu har vi stränga order om att uppsöka ALLA Port Office i ALLA hamnar vi anlöper. OK, Ja, ja. 
Väl tillbaks i båten, dyker hamnkapten upp och vill ha betalt! Hmm, det går åt en hel del tid för att sköta byråkratin i det här landet.
Nu är vi i alla fall klara med alla skyldigheter, pust, äntligen!

Här är så varmt och skönt. Vi har satt upp biminin på båten i dag, så nu kan vi sitta i sittbrunnen hela dagen utan att bli kokta. Jätteskönt!
 22 ºC i vattnet (i hamnen), 38 ºC i solen och 24 ºC i skuggan! Gôtt mos!! Lägg till det ett glas champagne, och dagen är fulländad! 

Torsdag 10/5

I samband med en sväng i stan, så har vi bl.a. inhandlat några 6-kantsnycklar. De gamla har gömt sig för världen (eller åtminstone för kapten)
Här betalar man per 2 nätter i stöten, så vi har bestämt oss för att ge oss av på lördag.
Dagen har också ägnats åt att bringa lite ordning i kaoset här i båten.
Vi har också fått tillbaks en kasse tvätt som vi lämnade till en kille i går. 10 € för 5 kg tvätt är ungefär vad man får räkna med om man tvättar själv i en hamn med tillgång till tvättstuga och tork.
Så vi är mycket nöjda.
På kvällen i dag får vi besök av ett ungerskt par, Anna och Lajos. De ligger bredvid oss här. De har gått Donau ner till Svarta havet, Marmarasjön, Bosporen och ut vid Istanbul. De är nu på väg norrut  till Slovenien. Där ska de ta upp båten och ta den på trailer hem igen.

Fredag 11/5

I dag har vi röjt och stuvat om i båten. Vi har inhandlat 2 dragkedjor till de båda dynorna man använder när man bäddar i salongen. Tanken är att om man kan dra ihop dem, så ligger de still bättre när man sover på dem. 
Grillen tas fram till kvällen. Helt suveränt att kunna grilla i sittbrunnen!!

Lördag 12/5

Avgång Patras 09:45
En stor bro passeras ca 10:30. En bro som till konstruktionen liknar Uddevallabron, (snedkabelbro) fast detta är världens längsta i sitt slag.
Regnet faller stilla över oss på vägen, men det är inte direkt besvärande. Regn behövs allmänt och också för att tvätta bort salt från Älvan.
Nu har regnet upphört, och solen visar sig från sin soligaste sida igen. 
Jag har arbetat en hel del med rengöring av gasolspisen, därefter fixat kaffe, kokat ägg och servat kapten med kaffe, smörgås och nykokt ägg. Det emottas med tacksamhet!
I skrivande stund har vi siktat in oss på en liten mysig vik, där vi kan ankra upp över natten. Vi är där om ca 2 timmar.
Framme ca 16:45. Det är en riktig paradisvik som heter Ormos Anemo Kambi.
Distansen i dag blev 35,9 M. (1 M = 1582 meter)
Solen strålar och det är så lugnt och fridfullt att man nästan tappar andan.......

Söndag 13/5

Att vakna i paradiset är en mycket speciell upplevelse. 
Vattnet är spegelblankt, dimman har ännu inte lättat från vattenytan. En katamaran som kom in en stund efter oss i går, har gett sig iväg utan att väsnas det minsta. Det ligger ytterligare en båt här, en fransman, de sover tydligen gott ännu.
Vi lättar ankar 8:20, och stävar lugnt och fint ut på öppet vatten med sikte på Korintkanalen.
En och annan fiskare syns, och en fraktbåt anas i fjärran, annars är det lugnt och rofullt.
Frukosten intas under gång, och så småningom kommer en svag bris och för bort den sista morgondimman.
Nu har vi kommit lite längre fram på dagen, kapten har fått en klippning i skeppets frisersalong, ”free of charge” (se det som en ren muta, för att styra rakt och fint i fortsättningen också)
Det är märkligt att se bergstoppar med snö på, och låta blicken vandra ner mot vattenytan. Här är det ca 20 ºC i skuggan och kanske 30  ºC i solen.
Vattnet är fortfarande spegelblankt, och de enda båtar vi ser är en segelbåt långt framför oss och en bakom oss.
När vi kommer fram till Korintkanalen, får vi vänta ca 45 minuter innan det är vår tur att gå igenom. Den är bara ca 3,2 km lång, men mycket speciell. De höga bergssidorna är på sina ställen urgröpta med små hål där svalor flyger ut och in.
Vattnet skiftar från blått till rent grönt. Betagande vackert.Jag filmar så mycket jag kan, och Björn tar kort och styr båten.
Efter att ha passerat Korintkanalen, fortsätter vi ytterligare en bra bit, och på väg in i viken där vi har tänkt stanna för natten, passerar vi en hel del fiskodlingar. Det är stora nätcylindrar som sitter ihop i dubbla eller 3-dubbla rader. Plötsligt bryts vattenytan av en delfin! Läckert! Så, straxt efteråt, bryts ytan igen av vad som ser ut som en jättedelfin, ca 5 meter lång! Den kommer upp till ytan två gånger, andra gången blåser den luft, sen syns den inte mer. Vilken upplevelse! Och jag som inte har filmkameran beredd, attans! Senare, när vi träffar en amerikanska som är marinbiolog, får jag veta att det förmodligen var en ”sandwhale”. Mycket ovanliga!
Klockan hinner bli 20:55 och 57,7 sjömil (M) avverkade, innan vi stannar vid en taverna-kaj. Vi har då ätit middag för länge sen, men tar varsin glass ”special” och en frappe och en öl. 
Med löfte om att käka frukost hos tanterna i  tavernan, så kryper vi till kojs efter ännu en händelserik dag.


ENGLISH

Monday
7/5 21:30

 

Malin drives me to the airport. Hugs and kisses!

Departure Säve - London Stansted
Arrival 23:30 (22:30 Swedish time)

Tuesday 8/5

 

06:30 Tired!
Departure London
Arrival Araxos Patras 11:50
Björn welcomes me at the airport with a blood-red poppy flower! I am finally here my darling!
We take a taxi to the tiny port of Kato Akhaia, and there lies Älvan and bobs in the sunshine.
Departure takes place directly, the goal of the day is Patras (Greece's third city).
Since we need some food, we go ashore and find a store where we buy some necessities and take it back to the boat.
While we've been shopping, someone from the "Port Office" has been at the boat looking for us, we are told by the German couple who has their boat next to us.
So we head over to Port Office, armed with every conceivable boatpaper + passport. After reviewing all that we have with us, and copied a lot, and stamped here and there, and said that the fancy paper which we have prepared, where all boat data are available including "Capten and Crew" will not do at all! But on reflection, you can always copy it too and stamp it of course! Then we got told to go to customs in the morning to get a special paper and pay for it. Then we have to go back to the Port Office lady and show her the new paper, so that she can exchange it for another piece of paper that she can stamp a little .....! OK, see you tomorrow!
In the evening we go out for dinner to celebrate my arrival.
I stumble into bed at 22:00 after having been awake for 36 hours.

 

Wednesday 9/5

The day starts with us trying to find the office. "It only takes 10 minutes to get there from here", we learned yesterday. In reality, it takes 2.5 hours before we're back at the "Port Office" with all the requisite papers! A lot of stamps later, we are finally officially in Greece!
Now we have strict orders to seek out ALL Port Office in ALL harbours we end up calling. OK, yes, yes.
Once back in the boat, the harbor master turns up and want to be paid! Hmm, it takes a lot of time to manage the bureaucracy in this country.
Now we at least clear of all obligations, puff, finally!

It is so nice and warm. We have set up the bimini on the boat today, so now we can sit in the cockpit all day without getting cooked. Very pleasant!
 22 º C in the water (the harbor), 38 º C in the sun and 24 º C in the shade! Brilliant! Add a glass of champagne, and the day is perfect!

Thursday 10/5

During a trip in town we purchase some 6-sided keys. The old has been hiding for the world (or at least for the captain)
Here you pay per 2 nights at a time, so we have decided to leave on Saturday.
The day has also been spent bringing some order into the chaos here in the boat.
We also got back a bag of laundry that we left to a laundryguy yesterday. € 10 for 5 kg of laundry is about what you can expect if you wash yourself in a port with access to washingmashine and dryer.
So we are very pleased.
in the evening we are visited by a Hungarian couple, Anna and Lajos. They lie next to us here. They have gone down the Donau to the Black Sea, Marmara Sea, Bosphorus and out throu Istanbul. They are now heading north to Slovenia. There they willtake up the boat and take it on a trailer home.

Friday 11/5

Today we have cleared and stowed on the boat. We have purchased 2 zippers for the two pads you use when you make your bed in the lounge. The idea is that if you can pull them together they will stay in place better when you sleep on them.
We take out the grill in the evening. Totally great to be able to grill in the cockpit!

Saturday 12/5

Patras Departure 09:45
A large bridge is crossed around 10:30. The bridge is to the construction similar to the Uddevalla Bridge, (cable-stayed bridge) though this is the longest of its kind.
The rain falls smoth over us on the way, but it's not exactly troublesome. Rain is generally necessary and also to wash the salt from Älvan.
Now the rain had stopped and the sun shows itself from its sunniest side again.
I've worked a lot with cleaning the gas stove, then I fixed coffee, boiled eggs and served the captain coffee, sandwiches and boiled eggs. It is received with gratitude!

At this moment, we have our sights set on a small cozy bay, where we can anchor overnight. We'll be there in about 2 hours.
Arrival about 16:45. It's a real paradisebay named Ormos Anemo Kambi.
The distance today was 35.9 M (1 M = 1582 meters)
The sun shines and it is so peaceful and quiet that you almost lose your breath .......

Sunday 13/5

Waking up in paradise is a very special experience.
The water is like a mirror, the fog has not lifted from the water surface. A catamaran which arrived shortly after us yesterday, has gone without making any noise. There is another boat here, a Frenchman, apparently they still sleep tight.
We are weighing anchor 8:20, and bows nice and slow out on open water, with the Corinth Canal as our next goal.
An occasional fisherman can be seen, and a freighter in the distance, otherwise it is quiet and peaceful.
The breakfast is served during the way, and eventually a slight breeze comes and delete the last morning mist.
Now we have come a bit further into the day, the captain has got a haircut in the ship's barber shop, "free of charge" (see it purely as a bribe to make him steer straight and fine in the future too)
It is strange to see the mountain peaks with snow, and then let your eyes wander down to the water. Here it is about 20 º C in the shade and maybe 30 º C in the sun.
The water is still calm, and the only boats we see is a sailboat far ahead of us and one behind us.
When we reach the Corinth Canal, we must wait about 45 minutes before it's our turn to go through. It is only about 3.2 km long, but very special. The high mountain sides are in places hollowed with small holes where swallows fly in and out.
The water changes from blue to pure green. Captivating beautiful.I film as much as I can, and Björn is snapping pictures and steers the boat.
After passing through the Corinth Canal, we proceed further, and heading into the bay where we plan to stay for the night, we pass a lot of fish farms. There are large netcyliners, joined together in double or 3 double rows. Suddenly the surface breaks,  a dolphin! Delicious! Then, shortly afterwards, the surface breaks again by what looks like a giant dolphin, about 5 meters long! It´s coming up to the surface twice, the second time blows the air, then it shows no more. What an experience! And I do not have the film camera ready, darnd! Later, when we meet an American who is a marine biologist, I learned that it was probably a "sand whale." Very unusual!
The time reaches 20:55 and 57.7 nautical miles (M) is covered before we stop at a tavern-berth. By then we have had dinner a long time ago, but we buy an icecream "special" and a frappe and a beer at the tavern.
With the promise to eat breakfast at the ladies in the tavern, we crawl into bed after another busy day.

 

Vecka 20

English further down

Måndag 14/5

 

Efter att ha käkat frukost bestående av te, juice och toast, så beger vi oss vidare. Dagens mål är inte så långt bort, bara ca 15 M, Nisos Aigina. Vi får en del problem med ankarfästet när vi kommer fram. Först försöker vi med förankaret och backar båten mot kaj, men vi får inget fäste. Då vänder vi och går med fören in mot kaj och använder akterankaret. Nu funkar det bra. Ett par gubbar vid kajen hjälper oss att få fast linorna. Nu ligger vi bra!

Jag har insett att jag bara har 2 tabletter kvar i dosetten, så jag ska fylla på. Det är bara det att jag inte hittar medicinburken! Vänder upp-och-ner på hela båten, men hittar dem inte. Då säger Björn att de kanske ligger i ”skeppsapoteket”. Javisst!  Pust!! Ett tag trodde jag att jag glömt dem hemma!

 

Vi behöver lite proviant, men supermarket har redan stängt kl 14:00, så vi tar en fika på väg tillbaks till båten i stället, och bara njuter av det härliga vädret.

Vi hittar en tjej som säljer frukt och grönt, och handlar jättegoda jordgubbar, bigarråer, melon, blomkål och tomater.

 

Tisdag 15/5

 

I dag har vi gjort minsta möjliga, mest bara solat och latat oss. Och stångats med ”port office” förstås. Mera stämplar!

 

Onsdag 16/5

 

Vi startar från Aigina klockan 8:40 med sikte på Lavrion. Distansen är ca 38 nm. Framme 16:30.

Det var inte någon särskilt trivsam färd hit . Väldigt konstiga vindar åt alla håll och kanter. Men vi anländer till en väldigt trevlig hamn. Port office är som vanligt ett problem. Stängt där vi försöker komma in.

En kille från yachtclubben kommer och frågar hur länge vi ska stanna. Det ska tydligen bli någon tävling här om ett par dar, och då behöver de alla platser till sina medlemmar. Vi har lagt oss på klubbens yttersta plats. Det finns en tom plats vid vår babordssida, den är allmän får vi veta. Så i morgon skiftar vi plats ett steg åt vänster, så är allt frid och fröjd.

 

Torsdag 17/5

 

I dag bestämmer vi oss för att stanna till på lördag. Vi har tittat på GRIB-filer som visar kommande väder. Det blir blåsigt och regnigt i dag och i morgon.

Har lyckats ta oss in på Port office i dag (det finns en liten sidodörr på baksidan av huset som man ska använda, men ingen info om detta på framsidan förstås!) Många papper och många stämplar blir det! Nu kan vi koppla av till på lördag i alla fall.

På eftermiddagen börjar det blåsa ordentligt. Vi har ca 16 m/s här i hamnen, så det är nog närmare 20 ute på havet.

 

Fredag 18/5

 

I dag är det inte lika blåsigt, men vi stannar som planerat till i morgon. Björn hittade toa- o dusch-

utrymmet i dag, så vi har utnyttjat det till fullo. Jag ser ut som jag vet inte vad efter alla myggbett. Kan nästan inte visa mig ute. Över 20 myggbett bara  i ansiktet, och stora bulor av varje stick. Det är väldigt jobbigt, och jag bestämmer mig för att börja äta B-vitaminer och antihistamin. Vi hittar ett apotek, där jag kan köpa båda delarna. Hoppas att det hälper... Björn fixar ett myggnät över min säng, så att jag får sova i fred för dom jäkla myggorna. Jätteskönt!

 

Lördag 19/5

 

Vi går från Lavrion på morgonen. Hyfsat segelväder i stort sett hela vägen. Ett par delfiner följer oss en liten bit! Kommer fram till en jättegullig by som heter Loutra på ön Nisos Kithnos. Mottagningskommitté bestående av Lisa, en amerikanska som visar sig vara väldigt trevlig. Marinbiolog. Vi får tips om att det finns en varm källa här på ön, så vi går för att utforska det lite senare på kvällen. Det finns en kanal gjord för att leda vattnet ut till havet. Vattnet är ca 40 grader när det runnit från berget ovanför och hela vägen ner till byn. Så det måste vara riktigt hett vid källan. I viken dit vattnet leds är det riktigt varmt och härligt badvatten. Vi ser också en pelare av vulkanrök uppe på berget.

Här ligger faktiskt 4-5 svenska segelbåtar, betydligt fler än vi har sett förut.

 

Söndag 20/5

 

I natt kom det in en grekisk segelbåt, som gick emot vår båt vid tilläggningen, men det lät värre än det var. Inga skador på vår båt i alla fall. På morgonen gav de sig iväg riktigt tidigt.

Jag vaknade vid 7-tiden av att Björn konstaterade att vår pump lagt av. Livet blir genast besvärligare på en båt utan vattenpump. Björn höll på ett bra tag och försökte fixa nåt tillfälligt, men det läcker så förskräckligt när man försöker pumpa, så vi måste genast försöka få tag på en ny pump. Vi ger oss av till Siros, efter tips från några killar på en dykarfirma. Avg. Kl 10:00. Tyvärr så är det söndag idag, vilket antagligen betyder att vi får vänta till i morgon för att få tag på en. Vi beräknar att vara framme ca 16:00, så får vi kolla läget.

Väl framme på Siros, är det en märklig man som agerade mottagningskommitté. Han är mager, orakad, långt stripigt skitigt hår, en arm, inga tänder och med mycket slitna kläder. Han är dock en trevlig typ, när vi börjar prata med honom. Han hade seglat över haven, bl.a till Florida. Hade också bott i Göteborg några år.

Vi tar det lugnt på kvällen, och hoppas på att det ska finnas en vattenpump här när affärerna öppnar i morgon.

ENGLISH

Monday 14/5

After having eaten breakfast containing of tea, juice and toast, we head on. Today's goal is not so far away, only about 15 M, Nisos Aigina. We get some problems with the anchor bracket when we get there. First, we try to go stern to the bridge, but we don´t get any hold for the ancor. Then we turn and go with the bow toward the dock and use the stern anchor. Now it works fine. A couple of guys at the pier helps us to get fixed ropes. Now we are good!
I've realized that I only have 2 tablets left in my dosette, so I'll fill it up. It's just that I can not find the medicine bottle! I turn the boat upside-down in my search, but can not find them. Then Björn says that maybe they are in the "ship's pharmacy." Sure! Why didn´t I think of that!   Phew! For a while I thought that I forgot them at home!

We need some supplies, but the supermarket have already closed at 14:00, so we eat a snack on the way back to the boat instead, and simply enjoy the beautiful weather.
We find a girl who sells fruits and vegetables, and buy delicious strawberries, cherrys, melon, cauliflower and tomatoes.

Tuesday 15/5

Today, we have done the absolut minimal, mostly just sunbathing and taking it easy. And but heads with "Port Office" of course. More stamps!

Wednesday 16/5

We start from Aigina at 8:40 The goal for the day is Lavrion. The distance is about 38 M. Arriving 16:30.
It was not a very pleasant journey . Very strange winds from all sides and edges. But we arrive at a very nice port. Port office is as usual a problem. It is closed where we try to get in.
A guy from the yachtclub comes and ask us how long we will stay. There will apparently be a contest here in a few days, so they need all the spaces for their members. We have taken one of the club's places. There's an empty place at our port side, it does not belong to the club, we are told. So tomorrow we shift our place one step left, then everything is hunky-dory.

Thursday 17/5

Today we decide to stay until Saturday. We have looked at the GRIB files showing the upcoming weather. It will be windy and rainy today and tomorrow.
We have managed to get in to the Port Office today (there's a little side door at the back of the house to use, but no info about this on the front door of course!) Many papers and many stamps again! Now we can relax  until saturday anyway.
In the afternoon it starts blowing heavyly. We measure about 16 m / s in the harbor, so it's probably closer to 20 at sea.

Friday 18/5

Today it is not as windy, but we will stay as scheduled til tomorrow. Björn found the toilet and shower-room today, so we have utilized it fully. I look like an ailian  after all mosquito bites. I don’t want to show my face in public. More than 20 mosquito bites just on the face, and big lumps of each stick. It is really no fun, and I decide to start taking vitamin B and antihistamines. We find a pharmacy where I can buy both. Hope it helps ... Björn fixes a mosquito net over my bed, so I can sleep in peace for those damn mosquitoes. It helps!

Saturday 19/5

We go from Lavrion morning. Decent sailing weather almost all the way. A pair of dolphins are following us a little bit! We are coming to a really nice village called Loutra on the island of Nisos Kythnos. There are a reception committee, consisting of Lisa, an American lady, who turns out to be very nice. Marine biologist. We learn that there is a hot spring here on the island, so we go to explore it a little later in the evening. There is a channel designed to carry water out to sea. The water is about 40 degrees when it flows from the mountain above all the way down to the village. So it must be really hot at the source. In the bay to where the water is carried, it is really hot and lovely bathing-temperature. We also see a column of vulcanic smoke on the mountain top.
It is actually 4-5 Swedish yachts here in the harbour, far more than we have seen before.

Sunday 20/5

I woke up at 7 o'clock when Björn said that our frechwaterpump had stopped. Life becomes more difficult at once on a boat without water. Björn tried for quite a while to do something temporary, but it leaks terribly when trying to pump, so we have to immediately try to get a new pump. We head off to Siros, after advice from some guys on a divingfirm. We leave at 10:00 AM. Unfortunately, it's Sunday today, which probably means that we have to wait until tomorrow to get one. We expect to be at Siros around 16:00 then we'll check what's up.
Once at Siros, it is a remarkable man who acted welcoming committee. He is gaunt, unshaven, long stringy dirty hair, one arm, no teeth and very shabby clothes. He is a really nice guy thou, when we start talking to him. He has sailed the seas, among other things, to Florida. He has also lived in Gothenburg a few years.
We will relax in the evening, and hope that there will be a water pump here when the shops open tomorrow.

 

Vecka 21

English further down

Måndag 21/5

 

Björn går till firman som den enarmade hade rekommenderat, och där får han tag på en pump!

Sen kommer han tillbaks till båten, och tar ut cykeln för att åka och hitta en brevlåda att posta lite vykort i. När han kommer tillbaks 1,5 timme senare, hade jag nästan gått upp i limningen av oro! Trodde att det var en 5 – 10-minuters tripp han skulle göra.

Vi går iväg från Siros vid 11-tiden, och ankommer Paros vid 16.

Ännu en fin liten stad som klättrar på berget. Husen är alla vita med blå fönsterluckor. Sen finns det en och annan som dristat sig till att måla luckorna röda, men det hör till ovanligheterna. Ett hus här skiljer sig från alla andra, det är Hamnmyndighetens. Det är grått...

Vi går en sväng i stan, och hittar ett bageri, så vi köper bröd. Sen går vi till båten och fixar litemat; skinka, melon, tsatsiki och bröd. Mums!!

 

Tisdag 22/5

 

På morgonen vaknar jag av att det blåser mer än vanligt. Går upp och kollar så att allt är OK. Ser att en del båtar gett sig iväg. Efter en stund kommer det in en motorbåt som är stor som ett hus och lägger sig bredvid oss. Det ser ut som om det är nån riktig höjdare som är ute och luftar båten. Efter förtöjning startar personalen (minst 4-5) att tvätta valda delar av båten, och spänna upp en bimini längst upp. Båten har nog 3 våningar tror jag. Säkert 10 meter bred och minst 20 meter lång. Hade det varit på 70-talet, så hade jag gissat på Onassis direkt! Det finns säkerhetsvakter, och annat löst folk, antagligen betydligt mer än 4-5 personal. Båten är vit och grå, och besättningen har färgkoordinerad klädsel i grått! Till och med alla tampar är gråa.....

 

Onsdag 23/5

 

Det blåser för mycket i dag för att få en behaglig segling, så vi avvaktar lugnare väder.

Vi går en sväng bland gränderna och ser oss omkring. Allt ser väldigt rent och fint ut, alla hus är vita, och gränderna är inte bredare än att man nästan kan nå tvärs över dem. Många små butiker till turisternas fromma. Vi sätter oss på en uteservering och fikar en stund, och filosoferar om livet och bara njuter.

Det finns en stor koloni med gäss här i stan. De är lugna och sansade, vana vid folk. De vandrar omkring i samlad tropp, stannar till på vissa ställen, och det ser faktiskt ut som om de går omkring och tittar på villka nya turister som kommer in till hamnen. Så det kanske är vi som är aporna...

 

Torsdag 24/5

 

I dag blåser det åter ca 16 – 17 nm i byarna. Vi tar ut cyklarna och beger oss till supermarket. Motvind och uppförsbacke, pust! Men desto lättare på hemvägen!

Vi har hjälpt en sydafrikansk båt att förtöja, sedan han cirklat ut och in i hamnen flera gånger. En av gångerna lyckades hans fru/flickvän ta sig över på en annan båt, så sen var han ensam om att försöka ta båten i hamn i 17 sekundmeter! Ingen lätt uppgift!

På eftermiddagen börjar det regna. Efter regnvädret blir vädret betydligt lugnare, och vi räknar med att kunna gå härifrån i morgon.

Jag har roat mig med att räkna ut hur långt Älvan har gått sen starten från Björlanda Kile 2011. Totalt 2988 M hittills! För alla landkrabbor motsvarar det ca 574 mil.

 

Fredag 25/5

 

Ytterligare ca 30 M österut är dagens resultat. Vi har kommit till en sån där otrolig paradisvik igen. Här finns en fransk segelbåt när vi kommer in, och en fiskebåt. 4 – 5 fiskegubbar sitter som bäst och tar en fika på däck, och vinkar så glatt tillbaks när jag hejar på dem.

Vi lägger våra ankare, och strax efter oss kommer en katamaran. En stund senare en fransman till. Detta utgör hela ”flottan” av båtar som stannar i viken över natten. Dvs fiskebåten stannar inte hela natten, utan först ligger den där några timmar, under tiden passar fransman nr 2 på att ro över till den i sin jolle och fick köpa lite fisk. Sen får fiskebåten sällskap av en annan fiskebåt, och efter en liten stund ger sig båda båtarna iväg tillsammans.

Björn badar i det kristallklara turkosa vattnet (19 ºC) Vi har bara svaga vindar, lite skvalp hörs  mot stranden. Kvällssolen värmer så gott, och vi mår alldeles förträffligt.

 

Lördag 26/5

 

På morgonen är det alldeles stilla. Vi är uppe tidigt, käkar lite, och smyger oss iväg för att inte väcka våra båtgrannar. Märkligt nog så är hela havet blankt och stilla till långt fram på dan, då det kommer en svag bris. Vi kommer så småningom till dagens mål, som är ön Levitha. Här finns två djupa vikar att välja på för övernattningen. Vi går först in i den östra, men här ligger redan ganska många båtar, som lagt beslag på de ankringsbojar som finns utplacerade. Så vi går i stället över till den västra viken. Här är vi alldeles ensamma, förutom ett antal får och getter som vandrar längs berget på båda sidor. En del av dem har bjällror runt halsen, och vi hör ett försynt pling emellanåt. De livnär sig tydligen på de små gröna en-liknande buskar som växer längs bergssidorna.

På kvällen drar de sig åt samma håll allihop, och försvinner bakom bergskanten. Förmodligen har de något hägn att vara i över natten.

 

Söndag 27/5

 

På morgonen när vi sitter och äter, så kommer alla getter och får tillbaks över krönet, en del springer till och med! De verkar glada över att få knalla omkring bland stenar och taggiga buskar!

Nu sätter vi kurs på Kalimnos.

Vi får sällskap av 4-5 delfiner i dag. Dom är så fina, kommer upp som för att säga hej, följer med båten en liten bit, och sen är de försvunna igen.

På vägen till Kalimnos ser vi många grottliknande hål i bergsväggarna. Vet inte hur de har uppstått, men det ser ut som om jätten Finn har stått och kastat puttekula!

Vi stannar i Kalimnos, ca 15 M från Kos, och ringer Marie och Pär för att kolla läget. Bosse och Helen är där, hemma på besök innan Bosse börjar sitt jobb i Florida.

Vi försöker ringa till familjen Fors, men ingen svarar.

 
ENGLISH

Monday 21/5

Björn goes to the company that the one-armed man had recommended, and there he gets hold of a pump!
Then he comes back to the boat, and takes out the bike to go and find a mailbox to mail some postcards. When he comes back 1.5 hours later, I was really worried. I thought it was a 5 - 10-minute trip to the mailbox…..
We go from Siros at 11 o'clock, and arrive Paros at 16.
Another nice little town, climbing the mountain. The houses are all white with blue shutters. Then there are a few who have dared to paint the shutters red, but it is unusual. One house here is different from everyone else, it's the Port Authority. It is gray ...
We go for a walk in the town, and find a bakery, so we buy some bread. Then we go back to the boat and make some food, ham, melon, tsatsiki and bread. Yum!

Tuesday 22/5

In the morning I wake up and hear that it blows more than usual. I go up and check that everything is OK. I notice that some boats have left. After a while, a motorboat that is big as a house comes in and ancor next to us. It looks as if it's somebody really rich that owns this boat. Directly after mooring staff(at least 4-5)  is starting to wash selected parts of the boat, and tighten up a bimini top. The boat has probably 3 floors I think. At least 10 meters wide and 20 meters long. Had it been in the 70:s, I would have guessed it was Onassis now! There are security guards, and other people, probably far more than 4-5 staff. The boat is white and gray, and the crew have color-coordinated clothes in gray! Even with all the straps are gray ...

Wednesday 23/5

The wind is too hevy today to have a comfortable sailing, so we are awaiting calmer weather.
We walk the streets and look around. Everything looks very clean and nice, all the houses are white, and the alleys are not wider than that you can almost reach across them. There are many small shops for tourists. We sit at a tavern and take a coffee break for a while, and philosophize about life and just enjoy life.
There is a large colony of geese here in this town. They are calm and level-headed, accustomed to people. They wander around in overall troop, stops at some places, and it does look as if they walk around and look at what type of new tourists have come into the harbor. So maybe we're the monkeys ...

Thursday 24/5

Today the wind is 16 - 17 nm again. We take out our bikes and head off to the supermarket. Upwind and uphill, puff! But it is so much easier on the way home, downwind and downhill!
We have helped a South African boat to moor, since he circled in and out of the harbor several times. One of the times he got into the harbour his wife / girlfriend succeeded to get over on another boat, so then he was all alone in trying to take the boat to shore in 17 meters per second! No easy task!
In the afternoon it started to rain. After the rain, the weather is much calmer, and we expect to leave here tomorrow.
I have calculated how far Älvan has gone since the start from Björlanda Kile 2011.

A total of 2988 M so far! For all the landlubbers it is equal to approx 574 mil.

Friday 25/5

Another approximately 30 m east is today's results. We have come to one of those incredible paradis-bays again. There is a French sailboat here  when we come in, and a fishing boat. 4-5 fishermen is sitting  on the deck drinking coffie, waving happily back when I cheer them on.
We put our anchor down, and shortly after us, a catamaran arrives. A moment later a Frenchman is added. This is the entire "fleet" of boats that stay in the bay overnight. That is, the fishing boat does not stop all night, but first it lies there a few hours, while Frenchman No. 2 rows over to the fishingboat in his dinghy and is able to buy some fish. Then the fishing boat is joined by another fishing boat, and after a little while both boats leave together.
Björn swim in the crystal clear turquoise waters (19 º C) We have only light winds, small waws is heard lapping against the shore. The evening sun is warm and nice, and we are doing extremely well.

Saturday 26/5

In the morning it is very still. We are up early, get a bit to eat, and sneaks away for us not to disturb our boat-neighbors sleep. Oddly enough, the whole sea is shiny and quiet until late in the day, when there's a slight breeze. We eventually reaches today's goal, which is the island Levitha. Here are two deep bays to choose from for accommodation. At first we go into the east, but there are already quite a few boats, which had seized the mooringbojs who are deployed. So instead we go of to the western side. Here we are all alone, besides a number of sheep and goats that wander along the mountain on both sides. Some of them have bells around their necks, and we hear a feeble pling every now and then. Apparently they feed on the small green juniper bushes that grow along the hillsides.
In the evening all of them goes in the same direction, and disappears behind the mountain ridge. Probably they have some enclosure to be in overnight.

Sunday 27/5

In the morning when we are having breakfast, all the goats and sheepsare coming back over the hillside, some of them even run down the hill! They seem happy to wander about among rocks and spiky bushes!
Now we set course on Kalimnos.
We are joined by 4-5 Dolphins today. They are so beautiful, they come up to say hello, follow the boat a little bit, and then they're gone again.
On the way to Kalimnos we see many cave-like holes in the rock walls. I do not know how they have arisen, but it looks like the giant Finn has been throwing ball!
We stop in Kalimnos, about 15 M from Kos, and phone Marie and Pär to hear where they are.Vecka 22

English further down

Måndag 28/5

 

Vi går till Kos. Fantastiskt fin hamn! Greklands bästa enl. bedömare. Här finns allt. Toa, dusch, tvättservice, supermarket, stor reception där man kan få hjälp med allt. Fritt internet, lånedatorer, Stor lounge- bibliotek där man kan sitta och surfa med egen eller lånad dator, eller läsa, hittade till och med  några svenska böcker! Det finns marina-tillbehörsbutiker och förstås café där det mesta går att beställa. Det är ca 1 km till Kos stad och ca 1 mil till en av Greklands finaste sandstränder.

 

Tisdag 29/5

 

Vi har röjt ur akterruffen och gjort iordning för Marie och Pär. Vi har lyckats placera alla grejer någon annanstans än i akterruffen, fantastiskt! Men jag är fortfarande orolig för hur det ska gå när Camilla med familj kommer. Då blir vi 7 personer ombord........vi får väl hissa upp grejer i masten!

 

Onsdag 30/5

 

Klockan 10:20 anländer färjan från Bodrum med Marie och Pär ombord. Vi möter dem vid marinan.

Innan dess har Björn hunnit byta en maststöttefot, så nu sitter nog mantåget fast överallt i alla fall.

Vi får en trevlig dag med sightseeing i de närmaste omgivningarna, lite proviantering och mycket tjôt i glada vänners lag.

 

Torsdag 31/5

 

Vi har bestämt oss för att gå till Pserimos. Där finns en lovande ankarvik. Precis som vi föreställt oss; vattnet är turkost in mot land, det ligger en australiensare och en schweizare där när vi kommer, för övrigt helt tomt. Vi ankrar, och så kommer gummibåten fram. Björn och Pär har fullt sjå med att blåsa upp båten och montera på motorn och testa den för första gången i år. Nu är allt OK. Marie får skjuts in till land, där hon går en promenad och badar lite. Björn och Pär tar en tur med gummibåten bara för att det är kul, sen är det dags att hämta Marie igen.

Efter diverse aktiviteter är det gott att sätta sig och äta en superb kycklinggryta med bland annat färsk timjan, som Marie hittade på sin promenad.

 

Fredag 1/6

 

Morgonen startar vid halv niotiden. Efter frukostbestyr och lite mer bad, så kommer vi iväg vid 10.

I dag har vi tänkt oss att stanna vid Leros marina. Vi har vinden rätt emot oss, så det blir motorgång.

Marie sitter i fören och spejar. Rätt som det är dyker det upp en sköldpadda! Kul!

Vi kommer till en rätt nybyggd hamn på Leros. Björn ropar upp hamnen på VHF kanal 10. Vi blir anvisade en plats och får tillgång till vatten och el på en gång. Marie och Pär bjuder på middag i stan på kvällen. Staden är vacker och kvällen blir mycket trevlig. Vi tar en taxi tillbaks till båten på kvällen.

 

Lördag 2/6

 

Startar vid 10-tiden. Vi får lite medvind när vi kommit ut en bit, så vi hissar gennackern. Sen glider vi LÅNGSAMT fram i några timmar. Till sist når vi en liten vik där vi ankrar. Vi får vara för oss själva hela kvällen. Här är verkligen lugnt, skönt och vackert.

Vi avslutar kvällen med ett parti ALFAPET.

 

Söndag 3/6

 

Nu går vi sista biten till Samos. Svaga vindar. Motorgång. Efter halva vägen ökar och vrider vinden lite, så ett segel kommer upp, så vi kan stänga av motorn och det blir tyst och fridfullt i båten.

Vi provar att gå in i Pythagorions hamn, men det är fullt, så vi går till Samos Marina som ligger precis intill. Dyrt men fint. På kvällen promenerar vi den lilla vägen från marinan till staden 2 km västerut.  Efter att ha hittat ”Port police”, och fixat alla papper, samtidigt som Marie och Pär går och köper färjebiljetter till Turkiet, så hittar vi en taverna som verkar lovande, och äter kvällsmat där. Stifado!!! Underbart god!!

 

ENGLISH

Monday 28/5

We go to Kos. Fantastic port! Greece's best according to analysts. It has everything; Toilet, shower, laundry, supermarket, large reception where you can get help with anything. Free internet, loan computers, big lounge-library where you can sit and surf with your own or a borrowed computer, or read, we found even a few Swedish books! There are marine accessory stores and of course cafes where most anything can be ordered. It is about 1 km from Kos town and about 10 km to one of Greece's finest beaches.

Tuesday 29/5

We have cleared out the aft cabin and prepared for Marie and Pär. We have managed to put all the stuff somewhere else than in the aft cabin, great! But I'm still worried about what will happen when Camilla and her family will join us. Then we will be 7 people on board ........ I suppose we'll have to hoist up the stuff in the mast!

Wednesday 30/5

At 10:20 the ferry is arriving from Bodrum with Marie and Pär on board. We meet them at the marina.
We have a pleasant day exploring the surrounding area, buying some supplies and enjoing each others company.

 

Thursday 31/5

We have decided to go to Pserimos. There is a promising mooringbay. Just as we had imagined; the water is turquoise towards the shore, it is an Australian and a Swiss there when we arrive, otherwise completely empty. We anchor, and then the dinghy comes out. Björn and Pär have some work cut out to them blowing up the boat and putting on the engine and test it for the first time this year. Now everything is OK. Marie gets the first ride into the shore, where she goes for a walk and swim a little. Björn and Pär takes a ride with the rubber boat just because it's fun, then it's time to pick up Marie again.
After various activities, it is good to sit down and eat a superb chicken casserole, including fresh thyme that Marie found on her walk.

Friday 1/6

The morning starts at 8:30. After breakfast, chores and a little more swimming, we leave at 10.
Today we have planned to stop at the Leros Marina. We have the wind right against us, so it's engine running.
Marie sits in the bow relaxing. Suddenly she sees a turtle! How cool is that!!!!
We arrive to a newly built harbor on Leros. Björn calls up the harbormaster on VHF channel 10. We get assigned a place and access to water and electricity at once. Marie and Pär invite us to dinner in town at night. The city is beautiful and the evening is very pleasant. We take a taxi back to the boat in the evening.

Saturday 2/6

We start at 10 o'clock. We get a little wind from the aft, so we set the gennacker. Then we slide SLOWLY for a few hours. Finally, we reach a small bay where we anchor. We are completely on our own throughout the evening. It's really quiet, nice and beautiful.
We end the evening with a game of Scrabble.


Sunday 3/6

Today we go the last part of the way to Samos. There are not much winds, so we start the motor. After half of the way the wind increases a bit, so a sail is coming up, and we can shut off the engine and it gets quiet and peaceful in the boat.
We try to go into the port of Pythagorion, but it is full, so we go to Samos Marina which is right next door. Expensive, but nice. In the evening we walk the small road from the marina to the town 2 km west of us. After finding the "Port Police", and fixing all the papers, while Marie and Pär goes to buy the ferry tickets to Turkey, we then find a tavern that seem promising, and have our dinner there. Stifado!!  Delicious!
Vecka 23

English further down

Måndag 4/6

 

Nu är det sista dagen för Marie och Pär.  Vi kör lite tvätt mm, sen går vi in till Pythagorion med hopp om att kunna sätta av Marie och Pär på kajen någonstans. Vi lyckas otroligt nog få en ordentlig plats i hamnen! Så vi tar en liten mini-shoppingtur och käkar lunch tillsammans. Därefter går vi tillbaks till båten för en liten kort middagslur, innan det är dag för våra vänner att säga farväl, och ta en taxi till andra sidan ön, där en färja för dem över till Turkiet.

Själva bestämmer vi oss för att stanna här i stan en vecka, till dess att nästa gäng kommer för att mönstra på.

 

 Tisdag 5/6

 

Vi har hittat vår egen speciella taverna, där maten är superb.

Det kostar inget att ligga här, till och med el och vatten är fritt, men det är (förstås) lite krig om eluttagen.

Här finns många affärer och det mesta man önskar sig kan man få tag i.

Nattlivet är högljutt och långvarigt, ingen ro förrän efter 3 – 3:30, vilket förstås är lite jobbigt, men man vänjer sig.......

 

Onsdag 6/6

 

Björn har hjälpt vår båtgranne med nåt datorproblem i dag. Vi har lyckats komma först till ett eluttag, så nu har vi landström. Jag läser och har det skönt.

Vi tar cyklarna till Samos Marina här intill, och pratar med ägaren till Supermarketen där om att få lägga en del grejer i hans förråd. Det gäller att försöka ha så lite som möjligt på båten när nästa gäng kommer på tisdag, så vi vill bli av med ett par segel och båda cyklarna bl.a. Det är en väldigt sympatisk man, som säger att självklart, inga problem, bara kom hit med det ni vill!   Sen kollar vi med hamnkaptenen om vi kan gå in i marinan en halvtimme på tisdag, men se det går inte!  Ni får lägga er på utsidan! Tack för det då!!

 

Torsdag 7/6

 

Myggen är fortfarande jäkliga mot mig. I dag gick vi till apoteket och fick nya, starkare antihistamintabletter. Hoppas att de hjälper.

Jag har filat lite på ett förslag till hur vi lägger upp nästa vecka med våra 5 nya besättningsmedlemmar. Är inte riktigt säker på alla deras önskemål, men har ändå ett förslag att utgå ifrån. Det visar sig så småningom om jag har träffat någorlunda rätt.

 

Fredag 8/6

 

I dag har jag tvättat en del. Vi har väldigt bra torkväder!

Annars gör vi så lite som möjligt på dagarna. Vi har mellan 28 – 38 grader i skuggan, så man orkar inte mycket.

 

Lördag 9/6

 

Man bara pustar och stånkar i värmen!

Jag har i alla fall lyckats bädda i akterruffen i dag för våra väntade gäster, så vi har kommit en bit på väg. Nu gäller det ”bara” att bli av med allt som ligger i salongen också! Nåja, vi har fortfarande ett par dar på oss att komma i ordning.

Björn har gått för att få sig en espresso här i närheten, men jag orkar inte följa med. Pust!!!

Det kanske är för tidigt att ropa hej, men myggbetten har inte besvärat mig alls i dag, så jag håller tummarna!

Hamnen är så vacker på kvällen när himlen är stjärnbeströdd och diverse ljus från land ritar strimmor i vattnet. Folk vandrar längs kajen och väljer en taverna, där de slår sig ner för en middag, eller ett glas att läska sig med.

Det är fortfarande 28 ºC i sittbrunnen när klocka är halv ett på natten. Vi ligger i sittbrunnen för att försöka fånga den lilla svalka som fläktar in ibland.

 

Söndag 10/6

 

När klocka är tjugo i fyra på morgonen, och folk fortfarande väsnas utanför, är det inte så mysigt längre...

Så småningom blir det lugnt, och vi får i alla fall några timmars ro. Men vid 7-tiden är det full rulle igen, med varuleveranser mm. Folk börjar vakna i sina båtar, och en del gör klart för avgång.

En båt som är på väg ut och drar upp sitt ankare, upptäcker att han sitter fast i en annan båts ankarkätting. Det tar ett tag att lösa problemet, men till sist kan båten stäva ut genom hamninloppet lugnt och fint. Det verkar som om värmen har fått många att bestämma sig för att gå iväg i dag. Hamnen är väldigt ödslig jämfört med hur det sett ut förut. Under dagen kommer det in en del nya båtar, men än finns det plats för några till.

ENGLISH

Monday 4/6

Now it is the last day for Marie and Pär on the boat.  We do a bit of laundry, etc., then we take the boat into Pythagorion with the hope of being able to put Marie and Pärr on the dock somewhere. Amazingly enough we are lucky enogh to find a proper place in the harbor! So we take a mini-shopping tour and eat lunch together. Then we go back to the boat for a short afternoon nap, before it is time for our friends to say goodbye, and take a taxi to the other side of the island, where a ferry will take them over to Turkey.
We decide to stay here in town for a week, until the next bunch comes to sign on.

 Tuesday 5/6

We have found our own particular tavern, where the food is superb.
It does not cost anything to stay here, even electricity and water are free, but there is (of course) a little “war” getting the electrical outlets.
Here are many shops and most of what you wish for, you can access.
Nightlife is loud and long, no rest until 3 - 3:30, which of course is a bit tough, but you get used to it .......

Wednesday 6/6

Björn has helped our boatneighbour with some computer problems today. We have managed to come first to an electrical outlet, so now we have power from the shore.

I read a lot and have a good time.
We take our bikes to Samos Marina next door, and talks to the owner of the Supermarket if he has a place where we can put some stuff in for next week. The goal is to have as little as possible on the boat when Camilla and her family will be here on Tuesday, so we want to get rid of a few sails and both bikes among other things. The owner is a very lovable man, who says that of course, no problem, just come here with what ever you want!  Then we check with the harbor master to see if we can go into the marina for an hour on Tuesday, but that is not possible!  You may put your boat on the outside! Thank you for nothing!

Thursday 7/6

Mosquitoes are still bitchy! Today we went to the pharmacy and got new, more powerful antihistamine tablets. I hope they help.
I have done a bit of planing on a proposal for how we spend next week with our 5 new crew members. I am not quite sure of their whishes, but I have a proposal to work from. We will see what they say about it.

Friday 8/6

Today I did some washing. We have very good drying weather!
Otherwise we do as little as possible during the day. We have between 28-38 degrees in the shade, so we can not be bothered much.

 

Saturday 9/6

Puh, what heat!
At least I have managed to make the beds in the aft cabin today for our expected guests, so we have made some progress. Now we "just" have to get rid of all that is in the salon too! Well, we still have a couple of days before it has to be in order.
Björn has gone to get an espresso at a tavern, but I can not keep up. Phew!
Perhaps it is too early to assume anything, but the mosquito bites has not bothered me at all today, so I keep my fingers crossed!
The harbor is so beautiful at night when the sky is starry and various lights from the shore draws streaks in the water. People walk along the embankment and select a tavern, where they sit down for a dinner or a drink to refresh themselves with.
It still is 28 º C in the cockpit when the clock is twelv thirty the night. We are sitting in the cockpit to try to catch the smallest coolness to waft in occasionally.

Sunday 10/6

When the clock is twenty to four in the morning, and people are still making noise outside, it is not so nice anymore ...
Eventually it becomes quiet, and we get at least a few hours of sleep. But at 7 o'clock, it is full speed again, with delivery supplies and more. People are beginning to wake up in their boats, and some of them is ready for departure.
A boat is on the way out, pulling up his anchor, then discovers that he is stuck in another boat's anchor chain. It takes a while to solve the problem, but eventually the boat pail out of the harbor entrance, nice and slow. It seems the heat has caused many boats to decide to go away today. The harbour is very desolated compered with yesterday. During the day some new boats arrive, but there is still room for a few more.Vecka 24

English further down

Måndag 11/6

 

I dag är det bar en dag kvar till dess att Camilla, Lars, Marcus, Mimmi och Lina kommer!

Det ska bli så roligt att få lätta ankar och utforska lite mer av den Grekiska övärlden tillsammans med dem!

Vi provianterar en del i dag, och räknar med att handla det sista när de kommit. Akterruffen är bäddad och klar, idag blir det även klart i salongen.

 

Tisdag 12/6

 

Allt är förberett för våra gäster, och vi väntar....och väntar......och väntar, och så är de plötsligt alldeles framför oss! VÄLKOMNA!!! Äntligen här! Vi lastar allt pick och pack ombord, och så tar vi plats i sittbrunnen. Lite ProSeco för att fira ankomsten kommer fram. När alla pustat ut och vi har bestämt att gå härifrån först i morgon, så kommer önskemål om att bada. Så hela gänget (utom jag) plockar ihop badlakan mm och ger sig iväg till en sandstrand i närheten.

Själv kopplar jag av med en bok i sittbrunnens relativa svalka (bara 29ºC!)

När alla är tillbaka är det dags för mat. Vi går till en taverna i utkanten av hamnområdet.

Mätta och nöjda drar vi oss tillbaks mot båten. Vi sätter oss vid en taverna och tar en drink, och tittar på fotbolls-VM. Grekland spelar mot nåt annat lag. Tyvärr förlorar de. När solen gått ner och alla är trötta, går vi till sängs efter en trevlig första dag.

 

Onsdag 13/6

 

Besättningen vaknar till liv, och frukost serveras i sittbrunnen. Jo, man kan faktiskt sitta 7 pers. och äta frukost tillsammans!

Vi ger oss iväg till Samos Marina, som ligger ”granngårds”. Där lämnar vi av ett par segelsäckar, 2 cyklar, en stor resväska och en TV i en supermarket, vars ägare vi tidigare har pratat med. Vi tackar så mycket, och säger på återseende om en vecka. Nu är det lite bättre plats på båten. Senare när vi gått en timme från hamnen, inser vi att det var fel segelsäck som vi lämnade kvar! Det var gennackern, som man kan ha om det bara blåser lite, och man har vinden i ryggen. Sånt är livet, vi får klara oss bra med de vanliga seglen.

Destinationen blir efter överläggningar och koll av vindriktning, Marathokampos, en liten fiskeby på Samos sydkust.

Vi seglar en bit, men sen dör vinden ut, så vi får ta hjälp av motorn.

På kvällen kan vi konstatera att vi haft en härlig dag, alla är trötta och nöjda.

 

Torsdag 14/6

 

I dag fyller Lars år!!

Vi provianterar och ger oss av till en liten ö syd-väst om Samos, som heter Fournoi. På sydspetsen hittar vi en fin ankarvik, där vi lägger oss. Björn fixar motorn till jollen, och sen är det fritt fram att köra omkring och utforska omgivningarna och att bada och må gott.

Det blir kaffe, födelsedagstårta (även om den nästan rinner bort i värmen!), sång och hurrarop förstås som sig bör på en födelsedag.

På kvällen grillar vi. Killarna tar med sig grill och alla tillbehör in till stranden, medan vi andra fixar allt övrigt. Ännu en lyckad dag är till ända.

 

Fredag 15/6

 

Nu blåser det en del, men vi tar oss via mellanlandning ett par timmar i en annan liten vik, till byn Fournoi (fortfarande på ön med samma namn). Det blåser mycket när vi kommer fram. Vi får lite hjälp av Port Police som står på bryggan. Vi får så småningom tips från en tavernaägare att flytta båten till en annan plats. Här blir det bättre, men vi gungar rätt häftigt även här. På kvällen går vi upp till tavernan och äter. Det blir en ruskig massa mat framställt, både sånt vi beställt, och sånt vi inte beställt! Vi går därifrån riktigt proppmätta och en massa euro fattigare. Så småningom, vid halv elvatiden går några av oss tillbaks till tavernan för att se fotbollsmatchen Sverige- England.

 

Lördag 16/6

 

Vi vaknar vid 7-tiden av att en färja lika stor som halva Stena Danica lägger till, och ut strömmar massor av människor och bilar. Jag har ingen aning om vad alla dessa människor ska göra här, men efter ca 1 timme är allt lugnt och stilla igen, och färjan lägger ut och går vidare.

Efter frukost blir det bad, sen lätt lunch och så lite bad igen. Vi är tvungna att stanna där vi är, för det blåser för mycket för att gå vidare i dag.

Grillen kommer fram igen på kvällen.

En koll på en ny GRIB-fil visar att vi kan ge oss av i morgon bitti.

 

Söndag 17/6

Vi ger oss av vid 6-tiden på morgonen. Alla ungdomar sover sött i akterruffen. Målet är Pythagorion, ca 30 M. Vi märker direkt att vinden inte stämmer med gårdagens prognos, men vi tänker att det är nog på väg att mojna lite. Fel! Fel! Fel! Vinden tilltar i stället! Marcus och Mimmi kommer upp och sitter med oss i sittbrunnen. Camilla går ner och lägger sig. Vi har motvind och väldigt jobbig sjö. Efter ca 10 M tappar vi gummijollen!  Den har vänt sig upp-och-ner och sugits fast vid vattenytan med sån kraft att metallfästet i själva jollen lossnat. Vi inser att vi inte har möjlighet att fiska upp den igen i de höga vågorna och blåsten, utan att den är förlorad. Vid det här laget är halva besättningen sjösjuk  och vi kämpar vidare i vågorna. När vi till sist når Samos Marina, har vi tagit oss igenom en väldigt otrevlig resa  på ca 7 timmar, med en toppnotering av vinden på 20 m/s. Den enda som varit oberörd hela resan är Lina. Hon stack upp huvudet ur akterruffen efter ungefär halva vägen, och sa ”hur sjutton kör ni egentligen!” sen la hon sig ner igen och vi hörde inte ett knyst från henne under resten av resan! Fantastisk tjej!!

När vi kom fram rapporterade vi förlusten av dingen till Port Police, ifall de skulle hitta en upp-och-nervänd gummibåt utanför Fournois kust. Då vet dom i alla fall att det inte varit något folk i den.

Efter dusch, bad, mat och kaffe så blir det en tidig kväll för oss alla. Jag tror att alla kommer att sova gott i natt!


ENGLISH

Monday 11/6

Today it is just one day left until Camilla, Lars, Marcus, Mimmi and Lina will arrive!
It will be so fun to weigh anchor and explore some more of the Greek islands along with them!
We get some more supplies today, and expect to buy the last when they arrived. Aft cabin is made up and ready, and today everything is clear also in the saloon.

Tuesday 12/6

Everything is prepared for our guests, and we wait .... and wait ...... and wait, and then they are suddenly right in front of us! WELCOME! Finally here! We load all the baggage on board, and then everybody takes place in the cockpit. We have some ProSeco to celebrate the arrival. When they all have settled down and we've decided not to go from here until tomorrow, swimming is first on the wish-list. So the whole gang (except me) take there towels, etc. and hed off to a sandy beach nearby.
I relax with a book in the cockpit in relative coolness (just 29 º C!)
When everyone is back, it's time for some food. We go to a tavern on the outskirts of the port area.
After dinner we are all satisfied and we go back to the boat. We stop at a tavern for a drink and to watch the World Cup. Greece is playing against something another team. Unfortunately, they lose. When the sun goes down and everyone is tired, we go to bed after a nice first date.

Wednesday 13/6

The crew comes to life, and breakfast is served in the cockpit. Well, yes, you can actually sit 7 people and have breakfast together in our small cockpit!
We head out to Samos Marina, which is just 2 M away. There we leave a couple of sail bags, 2 bikes, a large suitcase and a TV in the supermarket, whose owners we have previously spoken to. We say “thank you very much, and see you next week”. Now it's a little more room on the boat. Later, when we have sailed an hour, we realize that it was the wrong sail bag that we left! It was the gennacker, which can be used if it is just blowing a little, and you have the wind from behind. That's life, we will  manage well enough  with the usual sails.
we decide the destination to be Marathakambos after consultation and checking the wind direction, a small fishing village on the south coast of Samos.
We sail a bit, but then the wind dies out, so we'll take the help of the engine.
In the evening, we found that we had a lovely day, everyone is tired and satisfied.

Thursday 14/6

Today it is Lars birthday!
We buy some supplies and head off to a small island south-west of Samos, called Fournoi. At the southern tip, we find a nice mooringbay, where we put our ancor down. Björn fixes the motor to the dinghy, and then everybody are free to run around and explore the surroundings and to swim and feel good.
There will be coffee, birthday cake (although it almost melts in the heat!), singing and cheering ofcourse as it should be on a birthday.
In the evening we barbecue. The guys takes the barbecue and all the accessories to the shore, while we ladys fix everything else. Another successful day is over.

 

Friday 15/6

Now it´s quite windy, but we go further at first to another another creek for a few hours, and then to the village Fournoi (still on the island of the same name). It is very windy when we arrive. We get some help from the Port Police standing on the bridge. Eventually we get advice from a tavern owner to move the boat to another location. Here it is better, but the boat rocks hevy here too. In the evening we go up to the tavern and eat. It will be a terrible lot of food produced, both things we ordered, and stuff we did not order! We go from there really stuffed and a bunch of euros poorer. Eventually, at half past ten some of us go back to the tavern to see the football match between Sweden-England.

Saturday 16/6

We wake up at 7 o'clock of that a ferry big as Mount Everest comes in, and out comes a lot of people and cars! I have no idea what all these people are going to do here, but after about 1 hour is all calm and quiet again, and the ferry moves on.
After breakfast there is a trip to the beach, then a light lunch and a little bath again. We are forced to stay where we are, because the wind is too hevy to go on today.
It is barbecuetime again in the evening.
An eye on a new GRIB-file shows that we can start from here early tomorrow morning.

Sunday 17/6

We leave at 6 o'clock in the morning. All youngsters are sleeping sweetly in the aft cabin. The goal is Pythagorion, 30 M. Immediately we notice that the wind does not match yesterday's forecast, but we think it is probably about to settle a little. Wrong! Wrong! Wrong! The wind picks up instead! Marcus and Minnie comes up and sit with us in the cockpit. Camilla goes down to bed. We have windagainst us and very tough sea. After about 10 M, we lose the rubber dinghy! It has turned upside-down and sucked on to the water surface with such force that the metal bracket in the dinghy breaks loose. We realize that we are not able to fish it up again in the high waves and wind, and we have to leave it. By now, half the crew is seasick and we struggle on in waves. When we finally reach Samos Marina, we've taken us through a very unpleasant journey of approximately 7 hours, with a peak in the wind at 20 m / s The only person who has been unaffected throughout the journey is Lina. She stuck her head out of the aft cabin after about half way, and said "how on earth are you driving!" Then she lay down again and we did not hear a peep from her for the rest of the trip! Great girl!
When we arrived, we reported the loss of the dinghy to the Port Police, in case they find an up-side-down dinghy outside Fournois coast. Then they know anyway that it has not  had any people in it.
After showers, bath, food and coffee there will be an early night for us all. I think everyone will sleep well tonight!

Vecka 25

English further down

Måndag 18/6

 

 Eftersom man inte kan klara sig särskilt bra i det här landet utan dinge, så har vi beställt en ny i dag. Den kommer från Aten med färja, så det tar ett par dagar innan den är här. Vi blir alltså kvar några dagar till. Det är sista hel-dagen för vår besättning i dag. I morgon åker de tillbaks till det kalla Sverige igen. Denna dagen tillbringar de med att sola och bada. Jag har stannat i båten och uppdaterar hemsidan mm. Rätt som det är när jag sitter i sittbrunnen med datorn framför mig, så får jag sällskap av en liten svalunge! Den bara vinglar ner bredvid mig. Jag sitter alldeles stilla till att börja med för att glädjas åt stunden och inte skrämma bort den. Sen kommer jag på att jag kan ta kort på den. Jag får fram Björns telefon (=kamera). Men det är väldigt svårt att få klart för sig hur den funkar. Till slut blir det några kort i alla fall. Sen tänker jag att den kanske bara behöver komma upp lite så att den känner vinden, och ser vart den ska flyga. Så jag sätter fingret under den, och den grabbar tag i mitt finger så fint. Jag lyfter upp den, men den vill inte flyga någonstans, utan sitter bara och ser sig omkring och piper lite ibland. Jag går ner i båten, hållandes fågeln på fingret, tar upp filmkameran och filmar den en stund. Lägger sen undan filmkameran, och tar på mig sandalerna och klättrar ur båten. Fågeln sitter hela tiden på mitt finger, och tycks gilla läget! Jag går bort till supermarket där det är skuggigt, och där alla svalbon finns. Damen i affären hjälper mig att bli av med pippin. Hon lägger den inne i affären där det är lugnt och svalt, och där inga katter kan komma åt den. Vi får väl se hur det går med  den lilla svalungen om några timmar eller så kanske.

Badgänget kommer tillbaka efter några timmar, salta och solade och nöjda.

På kvällen, som är sista kvällen för våra gäster, går vi ut och äter. Marcus och Mimmi tar cyklarna och åker in till Pythagorion, medan vi andra väljer en taverna i närheten av båten. Ännu en trevlig kväll är till ända.

 

Tisdag 19/6

 

Efter frukost och dusch, så återstår bara att plocka ihop allt pick och pack och bege sig till taxin som kommer på slaget 11. Camilla, Lars, Lina, Marcus och Mimmi åker till flygplatsen, för vidare färd hem igen. Tusen Tack för att ni kom och förgyllde vår tillvaro en vecka! Hoppas att blåsten, de höga vågorna och sjösjukan snart är glömda och att bara de goa minnena består!

När vi åter igen är ensamma på båten, sitter vi och tittar på varann och tycker att det är fasligt tomt och tyst. Begreppet ”hur sjutton kör ni egentligen” har för alltid fått en ny mening! Tack Lina!

Vi samlar ihop oss och börjar fundera på hur och när vi ska gå vidare. Den nya gummibåten kommer förhoppningsvis i morgon. Vi stuvar om lite i båten. Det är så varmt att man bara orkar göra en liten grej i taget, sen måste man sätta sig och pusta. Dagen blir kväll, och Björn går till tavernan och tittar på fotboll, och jag går och lägger mig.

 

Onsdag 20/6

 

I dag fyller min syster Lena år! Grattis på avstånd kära syster!! Hoppas din dag blir bra!

Vi får veta att gummibåten inte kommer förrän i morgon, så vi går över till Pythagorions hamn på eftermiddagen, det kostar för mycket att ligga kvar där vi är. Vi har tur och får en bra plats vid kajen. El får vi från grann-båten, så allt är frid och fröjd. Vi tar en fika nere i salongen, där är det bara 35 ºC i sittbrunnen är det minst 38 i skuggan! Jag har ändrat min hemresebiljett till den 28/6 på grund av värmen. Jag mår inte alls bra i värmen, det är bara nätterna som är någorlunda OK, ca 27 – 28 ºC, men då är jag ju så trött efter dagens värme, så jag sover bort den mesta ”svalkan”. När jag åker hem har jag ändå varit här nästan 2 månader, så jag är nöjd och glad ändå.

 

Torsdag 21/6

 

När vi ska lätta ankar, och gå tillbaks till Samos Marina, visar det sig att den jättstora (ca 20 meter) turkiska båten som lagt sig bredvid oss har lagt sitt ankare över vårt, så vi har bekymmer att komma loss. Men med en sån kapten som Älvans, så löser det sig till slut.

Väl på plats i Samos Marina väntar vi en stund, sen kommer killen från supermarket med vår nya gummijolle. Den pumpas upp, inspekteras och installeras i aktern på Älvan.

Så är vi till slut på väg igen. Målet i dag är Agathonisi, södra spetsen, där finns en fin ankarvik.

När vi kommer fram, ligger det en katamaran längst in i viken. Vi lägger vårt ankare, och börjar med middagsbestyren. Rätt som det är närmar sig kaptenen från katamaranen oss i sin jolle. Han börjar prata franska, och Björn säger att han förstår lite grand. Då sätter fransmannen igång en lååång harang på franska,  som Björn fattar en del fragment av. Antagligen vill han säga att de har problem med motorn (alternativt styrningen) och har tänkt lätta ankar och gå iväg. Han är lite orolig för att komma för nära oss, tror vi. Han har en himla massa linor från båten, både ankare och linor till land. Han jobbar en bra stund för att få loss alla rep överallt, sen ger han sig äntligen iväg. Då är det inga som helst problem för vår del, han håller gott avstånd. Så får vi då äntligen sätta oss och äta, och med hela viken för oss själva dessutom!

När vi börjar höra bjällrorna från bergssidorna, vet vi att det börjar kvällas och getterna ska in.

Ännu en härlig kväll är till ända.

 

Fredag 22/6

 

I dag är det min bror, Björn som fyller år! Grattis till dig också!

Vi vaknar återigen i en liten paradisvik. Solen börjar slicka bergstopparna när klockan är 6, och getterna börjar vandra mot sitt hägn. Bjällrorna de har runt halsen klirrar så skönt. Antagligen får de mat och blir mjölkade även på morgonen, eller också är det 2 olika flockar med olika ägare.

Kursen är satt på Kos idag. Vi kommer iväg vid 8-tiden. Det är skönt när båten är i rörelse, för då fläktar det lite hela tiden. Vi fikar efter halva vägen, och så når vi målet klockan 16. Men det är problem att få komma in i hamnen. Vi uppmanas att lägga ankar utanför. Det kommer ut en kille i en gummibåt och förklara att de har så många hyrbåtar som ska in i dag, så vi kommer att få vänta ett tag. Det kommer verkligen en himla massa hyrbåtar, och killarna i gummibåtarna (som ska eskortera varje båt in i hamnen) far omkring som skottspolar. De får verkligen göra skäl för lönen i dag. När klocka är 18 kommer det i alla fall en båt ut och hämtar oss. Han ber om ursäkt för att vi fått vänta, men vi har tagit det med ro.

Björn hittar ett ställe där de sänder fotbolls-VM på kvällen, jag stannar i båten.

 

Lördag 23/6

 

Midsommar är inget som firas här som hos oss. Midsommardagen är alltså ingen helgdag. På vissa öar firas Johannesdagen, den 24 juni. Då tänder man små eldar och binder blomkransar som kastas  på elden, och ungdomarna hoppar över lågorna.

Vi har letat efter matjessill utan framgång. Trots bristen på sill har vi haft en trevlig midsommarhelg.

 

Söndag 24/6

 

Vi blir kvar här i Kos Marina till dess att jag ska åka hem, för det kommer att bli blåsigt om ett par dagar.

I dag har jag klippt Björn så kort jag kan, så att det ska klara sig tills vi ses igen, för övrigt gör vi så lite vi kan i värmen.


ENGLISH

Monday 18/6

 Since you can not do very well in this country without a dinghy, we ordered a new one today. It will come from Athens by ferry, so it takes a few days before it is here. Therefore we will stay here for a few more days. This is the last day of our crew. Tomorrow they will go back to the cold Sweden again. This day they spend swimming and sunbathing.

I have stayed in the boat and are updating our website. Just as I sit in the cockpit with a computer in front of me, I get the company of a little swallow kid! It just staggers down beside me. I sit very still to enjoy the moment and not to scare it away. Then I think that maybeeI can take a picture of it. I find Björn's phone (= camera). But I have a hard time trying to figure out how it works. After a while I get some pictures. Then I think it may just need to come up a bit so that it senses the wind, and see where it will fly. So I put my finger under it, and it grabs my finger so fine. I lift it up, but it will not fly anywhere, but just sits and looks around and squeaks a little at times. I go down into the boat, holding the bird on my finger, takes up the movie camera and film it for a while. I put away the film camera, and put on my sandals and climb out of the boat. All the time the bird sits on my finger, and seems to like what's going on! I go over to the supermarket where it is shady, and where all the swallows' nests are. The lady at the store helps me with the bird. She puts it inside the shop where it is calm and cool, and no cats can access it. We'll see how it goes with the little birdie in a few hours or so maybe.

I am happy to report that the little bird flew away after about 3 hours in the shade.
The crew that went swimming comes back after a few hours, salty, suntanned and happy.
In the evening, which is the last night for our guests, we go out for a meal. Marcus and Minnie take the bikes and go into Phitagorion, while the rest of us choose a tavern near the boat. Another enjoyable evening is over.

Tuesday 19/6

After breakfast and a showers, all that remains is just to pick up the luggage and head for the taxi that arrives at 11 o´clock. Then Camilla, Lars, Lina, Marcus and Mimmie goes to the airport for onward journey back home. Many Thanks for coming and brightening our lives a week! Hope the wind, the high waves and seasickness soon are forgotten and only the good memories remains!
Once again we are alone on the boat, we sit here and look at each other and think it that is awfully empty and silent. The concept of " how on earth are you driving " have for ever been given a new meaning! Thanks Lina!
After a while we start thinking about how and when to proceed. The new dinghy hopefully will arrive tomorrow. We re-package some of the things in the boat. It's so hot that you can only do one little thing at a time, then you have to sit down and relax. Day becomes night, and Björn goes to the tavern to watch some football and I go to bed.

Wednesday 20/6

Today it is my sister Lenas birthday! Congratulations dear sister! Hope your day will be great!
We are told that the dinghy will not arrive until tomorrow, so we take the boat to Phitagorions port in the afternoon, it is too costly to remain where we are. We are lucky and get a nice place at the key. We can get electricity via the neighbour boat, so everything is hunky-dory. We make a cup of coffie and drink it down in the saloon, where it is just 35 º C, in the cockpit is at least 38 in the shade! I have changed my return ticket to the 28/6 (instead of the 12/7) because of the heat. I do not feel at all well in the heat, it's just the nights that is reasonably OK, about 27-28 º C, but then I'm just so tired after the day's heat, so that I sleep away most of the "coolness". When I go home, I still have been here almost 2 months, so I'm satisfied and happy anyway.

Thursday 21/6

When we are to weigh anchor, and go back to Samos Marina, it turns out that the gigantic (20 meters) Turkish boat next to us, that came in after us yesterday, has put his anchor over ours, so we have a bit of trouble to get free. But with such a super captain as Älvans, we will solve it in the end.
In Samos Marina, we wait a while, then the guy from the supermarket bring us our new rubber dinghy. It is pumped up, inspected and installed in the stern of the Älvan.
So we're finally on our way again. The goal today is Agathonisi, south end, where there is a nice bay.
When we arrive, there's a catamaran in the back of the bay. We put our anchor in, and begins with the dinner chores. Suddenly the captain of the catamaran approaches us in his dinghy. He begins to speak French, and Björn says that he understands a little. Then the Frenchman start a loooong tirade in French, hopefully Björn understands some of it. Presumably, he wants to say that they have a problem with the engine (or control) and have decided to weigh anchor and leave. He is a little worried about getting too close to us, we believe. He has a whole lot of lines from the boat, both anchors and ropes to the shore. He works for quite a while to get all the ropes off all over, then at last he is on his way. Then it's no problem for us, he keeps a good distance. So can we finally sit down and eat, and we have the entire bay to ourselves too!
As we begin to hear the bells from the mountain sides, we know that it is the signal of the goats going home to get milked.
Another lovely evening is over.

Friday 22/6

Today is my brother, Björn's birthday! Congratulations to you too!
We wake up once again in a small paradisbay. The sun begins to lick the mountaintops when the clock is 6, and the goats begin to walk toward there enclosure. The bells they have around their necks are tinkling so nice. They probably get food and will also be milked in the morning, or maybee it is two different flocks with different owners.
The course is set on Kos today.
We leave at 8 o'clock. It's nice when the boat is moving, because then there are some wind all the time to make it a bit cooler. We drink coffee after going half way, and then we reach the goal at 16:00. But there are some problems entering the harbor. We are asked to anchor off shore. Out comes a guy in a rubber boat and explain that they have so many rental boats to be taken care of today, that we will have to wait a while. It is really a whole lot of rental boats, and the guys in the rubber boats (to escort each boat into the harbor) are going in and out like wasps. They really worked for there wages today. At 18:00 finally a boat comes out and pick us up. He apologizes for the delay, but we have just taken it easy.
Björn finds a place where they broadcast the World Cup in the evening, I'll stay in the boat.

Saturday 23/6

Midsummer is not something that is celebrated here as with us. Midsummer Day is not a holiday. On some islands thou, St. John's day is celebrated, June 24th. Then they light some small fires and binds garlands of flowers that are thrown on the fire, and the young people jump over the flames.
We have been looking for Pickled herring without success. Despite the lack of herring, we had a nice midsummer.

Sunday 24/6

We'll stay in Kos Marina until I go home, because it will be windy for a few days.
Today I cut Björns hair as short as I can, so that it will be allright until we meet again. Otherwise we do as little as possible in the heat.

Vecka 26

English further down

Måndag 25/6

Varmt, varmt, varmt!!!

Efter morgondusch (himmelskt skönt att ligga i en marina och ha tillgång till dusch hur många gånger som helst på dagen!!) och frukost, tar vi cyklarna in till stan. Kollar in hamnen lite, det ser fint ut här, hamnen är i stort sett cirkelformad. Vi går en shoppingrunda och hittar en del småsaker. Stannar vid en taverna och tar en kall drink. Sen går vi en vända till, men värmen drar oss tillbaks till cyklarna, för hemfärd igen. På hemvägen stannar vi vid ett bageri och köper ett bröd och var sin glass.

Det är skönt att komma tillbaks till båten igen. Vi öppnar alla luckor vi har och får tvärdrag, härligt!!

 

Tisdag 26/6

 

Det ska bli en stor fest här i marinan, inte för oss vanliga dödliga, utan för en himla massa doktorer. Läkarkonvent. Det blir säkert minst 200 deltagare. Man ställer upp bord och tjusiga stolar (mörkblått tyg i både sits och rygg, ser ut som de stolar som brukar komma fram hos oss när kungen med familj ska närvara vid nån tjusig tillställning!) Vita dukar, vinkylare vid varje bord, snygg dukning osv. osv. Girlanger och ljuslyktor, stor scen, förstärkare osv. osv. Man önskar nästan att man valt ett annat yrke…… På kvällen drar det igång en hejdundrande fest. Mycket umpa-bumpa musik och jag tänker att det är bäst att förbereda sig på en sömnlös natt, men ungefär vid kl 1 på natten blir det tyst. Så dom kanske inte har så himla kul i sitt yrke dom där doktorerna, eller också var det bara gamla stofiler som blev trötta fram på kvällen.

 

Onsdag 27/6

 

På morgonen kommer en himla massa gubbar och sätter igång att städa och transportera bort allt från skräp till bord, stolar och högtalarutrustning. Ruskigt effektiva är de, och vid 07:20 (när jag cyklar förbi på väg till duschen) finns nästan inte ett spår av vad som varit kvällen innan!

Björn har beställt en tyghuva till utombordsmotorn (som hör till jollen). Han hämtar den i dag. Jättefin, blå med ett gult kors över. Nu syns det att det är vår, fattas bara lite färg på själva motorn också, sen lär den inte vara så stöldbegärlig längre.

På kvällen tar vi cyklarna bort till Tony´s taverna. Det är nåt som inte stämmer, det är alldeles mörkt överallt där det annars brukar vara upplysta reklamskyltar mm. När vi kommer till Tony´s får vi veta varför. Det har gått en propp över hela Kos! Eller nån har trampat på fel sladd! Det är i alla fall strömavbrott på hela Kos!! Det finns ett fåtal ställen där de har egna reservaggregat, men annars är det mörkt överallt, och mörkare blir det………. Vi kan bara beställa en sallad, och som tur är så är vi här tidigt, medan vi fortfarande kan se våra knivar och gafflar………

Vi tar en fika i båten så småningom. Vi är ju självförsörjande vad det gäller ström, med solceller och gasolspis klarar man sig i alla väder här nere.

 

Torsdag 28/6

 

I dag åker jag hem igen. Klockan 10:30 ger jag mig iväg från båten. När jag kommer tillbaka nästa gång är det förhoppningsvis inte lika varmt längre, och jag hoppas att alla myggor har dött av värmeslag under sommaren!

Sammanfattningsvis har jag hängt med 563,3 M (hoppas att ni minns att 1 M = 1,582 kilometer) under min tid här. Under den tiden har vi haft sällskap av Marie och Pär 80 M och Camilla, Lars, Lina, Marcus och Mimmi har varit med 73,2 M.

Tack alla ni som gjort sommaren till en härlig, minnesvärd tid, och glöm inte att Björn finns där nere med båten beredd, om ni har lust att åka en sväng igen! 

ENGLISH

Monday 25/6

Hot, hot, hot!
After the morning shower (heavenly nice to be in a marina and to have access to showers as often as you like every day!) and breakfast, we take the bikes into town. We are viewing the harbor, it looks nice here, the port is almost circular. We go for a shopping round and find some little things. We stop at a tavern and take a cold drink. Then we go around the shops some more, but the warmth draws us back to our bikes, to go home again.
On the way home we stop at a bakery and buy a loaf of bread, some small cake for the coffee and one ice cream each. It's nice to come back to the boat again.
We open all hatches to to get the wind to come through, lovely!

Tuesday 26/6

It will be a big party here in the marina, not for us mere mortals, but for a whole lot of doctors. Medical Convention. There will certainly be at least 200 participants. They set up tables and fancy chairs (dark blue material in both seat and back, looks like the chairs that are usually used in Sweden for the king and his family when they will be present at some fancy event!) White tablecloths, wine cooler at each table, neat table settings, etc. . and so on. Garlands and lanterns, large stage, amplifiers and so on. and so on. You almost wish that you had chosen another profession ...... In the evening a tremendous celebration is started. Very much music and I think that it is best to prepare for a sleepless night, but at about 1 o'clock at night there is silence! So maybee they do not have much fun in their profession them doctors, or maybee it was just a big bunch of old fossils who got tired in the evening.

Wednesday 27/6

In the morning, a whole lot of guys arrive and gets busy cleaning up and carrying away everything from trash to the table, chairs and sound equipment. Terribly effective they are, and at 7:20 (as I cycle past on my way to the showers) it is hardly a trace left of what had been happening the night before!
Björn has ordered a hood for the outboard engine (which belong to the dinghy). He fetches it today. Really nice, blue with a yellow cross over. Now everybody can see that it is ours, and whith just a little color (blue and yellow of course) on the engine itself as well, then it will not be so attractive to thieves anymore.
In the evening we take our bikes over to Tony's tavern. There's something not quite right, it's completely dark everywhere where there may otherwise be illuminated billboards and more. When we come to Tony's, we learn why. A fuse has gone all over Kos! Or someone has stepped on the wrong cable! In any case, a power failure on the entire island of Kos! There are a few places where they have their own backup power, but otherwise it is dark everywhere, and the darker it will be .......... We can only order a salad, and luckily we're here early, while we still can see our knives and forks .........
We make us a cup of coffie in the boat eventually. We are self sufficient in terms of power, with solar panels and propane stove you can survive any problems down here.

Thursday 28/6

Today I'm going home again. At 10:30 I leave the boat. When I come back the next time it is hopefully not as hot anymore, and I hope that all mosquitoes have died of heatstroke in the summer!
In summary, we have done 563.3 M (hope you remember that 1 M = 1.582 km) during my time here. During that time we have been joined by Marie and Pär for 80 M and Camilla, Lars, Lina, Marcus and Mimmie for 73.2 M.
Thanks to everyone who made the summer to a wonderful, memorable time, and do not forget that Björn is down there with the boat ready, if you wish to go sailing again!

 


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Gudrun Karlsson | Svar 10.07.2012 13.57

Du Åsa är fantastiskt bra som historieskribent! Du skulle ju kunna skriva i olika segeltidningar om vad ni varit med om! Mycket underhållande! Ha en fin sommar!

Angela | Svar 24.06.2012 15.28

Sååå roligt att få läsa om hur du ser på saker.
Jag blir alldeles tårögd av att läsa alla fina upplevelser och hur skönt ni verkar ha det, trots vissa missöden.

Gudrun Karlsson | Svar 23.06.2012 18.14

Det var ju en hel roman och inte så lite spännande det ni varit med om, hoppas att allt gått bra sedan Det var ju synd på jollen att den blev kvar!
Kram till er

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.09 | 01:57

Hi again. Yeah we are ok. Hope you are as well. We and our boat is now back in Sweden. We want to sell but it can be hard, may be in springtime. Stay well you b

...
09.09 | 20:24

Hi Bjorn

Micheal and Elaine from (Aus registered) ISOBAR 1013 here, we spent some time on Amorgos with you. I trust you are well. where are you now. Cheers M&E

...
10.07 | 19:56

Härligt att höra! Ha en go sommar, Lisa! Kram från Åsa

...
09.07 | 14:34

Roligt att läsa och så otroligt bra skrivet. Kul att följa er. Kram Lisa

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS