Dagbok November

English further down                                                Kalymnos NV

12/11

Är nu kommen till Lakki på Leros och här får jag ingen kontakt med internet så denna uppdatering får vänta till senare.

Idag skall båten upp på land men det har blåst ordentligt den senaste veckan så jag har dragit på tidpunkten då jag måste gå upp till Lakki. Tittade på en Gribfil (väder) och den sa att vinden skulle bli lite mindre måndag morgon alltså den 12/11. Men den spådomen var falsk.

Startade 6.55 för att gå de 18 distansminuterna (M) men blåsten höll i sig så det var ibland 16 m/s och bra med vågor.

Igår ringde de från marinan för att få bekräftelse på upptagningen och frågade när det kunde bli. Jag sa mellan 10 och 11, men då sa hon OK mellan 10 och 10.30 och då sa jag OK. Det visade sig vara svårt att hinna dit i tid så jag fick köra med högre varvtal på motorn än jag brukar. Jag hann i tid med minsta marginal.

Väl inne vid kranen ville dom inte lyfta förrän genuan, förseglet, var nertagen så det blev till att rafsa ner den snabbt.

Senaste tiden har präglats av stark blåst och ytterligare en natt med regn och åska för några dagar sedan. Annars är det fortfarande varmt och skönt.

Efter upptagningen fick jag frågan om jag ville ha botten rengjord och det ville jag verkligen. Det satt en hel del havstulpaner på delar av botten och i övrigt var den röda bottenfärgen alldeles svart. Jag fick båten skrapad och högtrycksspolad så den såg jättefin ut på lite håll. Vid närmare granskning fanns det lite mer havstulpaner att ta bort så de tog jag bort dagen efter, innan de sitter för hårt fast. Ankarkätting med vidhängande rep och ankare ligger nu på en lastpall på marken. Regnet får göra rent detta. För det kommer mycket regn på vintern här nere.

Vid kranen kom en svensk och presenterade sig, men vänta nu, dig har jag sett tidigare, det var här i Lakki när Ralph var med mig här. Vi har träffats varje dag efter det. Mats Vik heter han och har en Albin Ballad segelbåt. Han bor ombord här hela vintern. Vi kommer att ses när jag kommer ner igen.

 

Har idag, 13 november, tagit ut toastolen från toaletten för att komma åt att ta bort bottenventilen och bottengenomföringen. Måste sätta in en ny genomföring och en kulventil så det blir riktigt tätt. Det gamla har hängt med sedan båten byggdes 1974 och består av en konisk rörventil ingjuten i skrovet.

Så här kan vi inte ha det längre, det måste till en förändring.

Har behövt kapa bort det mesta för att komma åt, och sedan har jag borrat en massa hål runtom för att få bort den. Hårt jobb! Nu måste jag införskaffa en sticksåg så jag kan såga ut runtom för att bli av med allt det gamla. Skall köpa ny bottengenomföring och ventil men det hinner jag inte nu innan avresa så det får bli till våren. Kollade i affären här vad det finns för rördelar. De har inga rörböjar!! Måste ha en om jag skall få ihop det.

 

14-15 november

Sticksåg inköpt. Hålet uppsågat, men oj så taggigt det blev. Det var ett hårt jobb för både sågbladen, ja det första tog snabbt slut, och mig. Kroppsställningen under båten var svår. Jag behövde såga utifrån underifrån så det blev tungt. Visste inte att brons är så svårforcerat. Jag behöver också fila ner det mesta av taggarna innan det går att få dit bottengenomföringen. Nu kan jag inte göra mera för jag har ingen fil.

Kollade vilken dimension det blir på avloppet från diskhon också. Lika stort som toan. Jag får skaffa detta hemma och ta med ner, kanske.

 

Har hört av Mats att jag måste täppa igen alla skrovgenomföringar så inte insekter bygger bon i rören och att det är bäst att inte ha någon kätting eller rep hängande ner från fören för då kan råttor och möss ta sig in i båten. För den skull har jag släppt ner det sista av repet som är splitsat till kättingen också, allt ligger nu på marken på en pall framför båten. Alla genomföringar är igentäppta utom de två som släpper ut allt regnvatten som hamnar på däcket.

På kvällen firade jag min sista dag före hemresa tillsammans med Mats som tackade ja till att äta middag med mig. Det blev en trevlig afton med Gevaliakaffe och Whisky efteråt. Innan han gick fick han med sig lite från min kyl som blivit över, jag hade bara lite till frukosten nästa morgon.

 

16 november

Hemresedags!! Har stuvat in cykeln, gummibåten och alla fendrar i akterruffen, styvt jobb. Det är ett underbart väder med sol som lyser så starkt. Under kapellet som nu är uppspänt är det olidligt hett. Jag kan inte ta på mig skjortan ännu men jeansen har jag på. Måste vara välklädd när jag landar hemma för där är det bara tre grader varmt. Stänger av alla el förbrukningar utom länspumpen som får ligga kvar i automatikläge.

Kommer iväg kvart i 12, till fots med resväska på hjul, känns konstigt och nytt. Först går jag bort till Mats och ger honom den sista mjölken som inte gick åt vid frukosten. Han har kommit igång med att forma till reglar som han skall ha att fästa utanpå skrovet som mall för att plasta. Han har tidigare byggt om sin Ballad och gjort den längre men formen blev inte som han önskade så det är detta som han nu vill ändra på. Först nu kan jag ta på mig skjortan, måste se lite anständig ut då jag går upp till Marina Office och ber dem ringa efter en taxi. Den komma pronto.

Går tillbaka ner till Mats och tar farväl och hämtar min resväska. Taxin kommer som utlovat och jag är äntligen på väg. Taxin körde en lite lantlig väg med underbara vyer istället för att ta den stora vägen

På flygplatsen fick jag vänta nästan två timmar. Ett ganska litet propellerplan startade strax efter kl. 2 och flög mig till Atén. Jag trodde inte att ett propellerplan kunde accelerera så att det kändes som ett jetplan i starten. Enormt, men det behövs då landningsbanan är väldigt kort på Leros. Efter 55 minuter var jag i Atén.

Där hade jag endast två timmar väntetid innan nästa plan lyfte mot Bryssel. I Bryssel var det endast en och en halv timma innan nästa plan startade mot Göteborg. På Landvetter stod Åsa och tog emot mig när planet landat kl. 10 på kvällen åtta timmar efter resans början. Det var minsann väldigt kallt hemma. Hon hade tagit med sig en tjock underbar tröja som jag kunde ha under jackan. Så skönt!!

 

Hemma!!!! Bättre hemma i kylan där man kan komma in i ett uppvärmt ombonat hus än i båten med kanske 10 – 12 grader och måste ha värme påslaget. Diesel eller landström, dyrt i båda fallen men framför allt inget sällskap. Det har varit mycket ensamt sista tiden där nere så jag är strålande glad att komma hem till min Åsa igen.


English                                         Wiew from the Taverna

12/11

Now I have come to Lakki on Leros and I have no contact with the internet so this update will have to wait a little.

Today the boat has to come out of the water but it has blown very much the last week so I have delayed the departure when I have to go up to Lakki. Looked at a Gribfile (weather) and it said that the wind was going to be a little less Monday morning ie 12/11. But the prophecy was false.

Started 6:55 to go the distance 18 miles (M), but the wind persisted so it was sometimes 16 m/s and big  waves.

Yesterday they called from the marina to get confirmation of the lifting and asked when it could be. I said between 10 and 11, but then she said OK between 10 and 10.30 and then I said OK. It proved difficult to get there in time so I had to run at higher speed on the engine than I usually do. I managed in time with minimum margin.

Once inside the crane they wouldn´t lift until the genoa, foresail, was down so I had to snatch it down quickly.

Last time has been characterized by strong winds and another night of rain and thunder a few days ago. Otherwise, it's still nice and warm.

After the lifting was done, I was asked if I wanted to have the bottom cleaned and yes I really wanted that. There was a lot of barnacles on parts of the bottom and the rest of the red painted bottom was black. I got the boat scraped and high pressure flushed and it looked really nice from a little distance. On a closer look, there was a little more barnacles to remove so I removed them the following day, before they are too hard to take away. The anchor chain with attached rope and anchor is now on a pallet on the ground. The rain will clean it. There is a lot of rain in the winter down here.

At the crane a Swedish guy came and introduced himself, but wait a sec, you, I have seen you before, it was here in Lakki when Ralph was with me here. We have met every day after that. Mats Vik is his name and he has an Albin Ballad sailboat. He lives aboard here all winter. We will see each other when I come back.


Today, November 13, I have taken out the toilet from the head to be able to remove the bottom valve and the bottom feed through. I have to install a new feed through and a ball valve to make it really tight. The old one has been used since the boat was built in 1974 and consists of a conical pipe valve molded into the hull.

We can´t have it like this anymore, It needs to be changed. I had to cut away most of it to get space, and then I drilled a bunch of holes all around to remove it. Hard work! Now I have to purchase a jigsaw so I can cut out all around to get rid of all that old. Must buy new things but I do not have time now before departure, so it will be in spring time. I had a check in the store about what kind of pipe fittings they have down here. They have no pipe bends! Must have one to get it together again.


November 14 to 15

Jigsaw purchased. The hole is cut out, but oh so jagged it is. It was a hard job. I had to cut it out from underneath so it was heavy. Did not know that bronze is so hard to penetrate. I also need to file down most of the tags. Now I cannot do more, I have no file and no more time to do it.

Checked which dimension on the drain from the sink as well. Equal to the toilet. I can get this at home and bring down, maybe.

Have heard from Mats that I have to clog all through hull fittings so no insects can come into the pipes and that the best is not to have a chain or rope hanging down from the bow, the rats and mice cannot get into the boat. For that reason, I let down the last of the rope that is spliced ​​to the chain as well, everything is now on the ground in front of the boat. All entries are blocked except the two holes which lets all the rainwater that comes on deck come out.

In the evening, I celebrated my last day before departure with Mats that agreed to have dinner with me. It was a nice evening with Gevalia Coffee and whiskey afterwards. Before he left, he got some things from my fridge., I just had a little for breakfast next morning.

 

Nov. 16

Departure day! Have stowed the bike, rubber boat and all the fenders in the aft cabin, tough job. It is a wonderful weather with the sun shining so brightly. Under  the cockpit tent it is now unbearably hot. I can not take on my shirt yet but the jeans I have on. Must be properly dressed when I land at home, where there is only three degrees warm. Turns off all electricity consumptions except bilge pump that may be left in automatic mode.

Leaving the boat, without shirt, at 11:45, on foot with a suitcase on wheels, it feels strange and new. First, I go to Mats and give him the last milk that I did not have at breakfast.

He has started to shape the studs that he shall have to attach outside the hull as a template. He has rebuilt his ballad and made it longer but the shape was not like he wanted so this is what he wants to change now during the winter. Now I´m cool enough to put on my shirt, must look a little decent when I go up to the Marina Office and ask them to call a cab. It´s coming directly they say.

Going back down to Mats and say goodbye and gets my suitcase. The taxi comes as promised and I'm finally on my way. The taxi went a small road with gorgeous views instead of taking the high road.

At the airport I had to wait almost two hours.

This rather small propeller plane started shortly after 2 PM and flew me to the Athens. I never thought that a propeller plane can accelerate so fast that it feels like a jet plane at the start. Huge, but it is needed since the runway is very short on Leros. After 55 minutes I was in the Athens.

There I only had two hours waiting for the next plane took off towards Brussels. In Brussels, there was only one and a half hours before the next plane started to Gothenburg. At Landvetter Åsa met me when the plane landed at 10, - eight hours after the start of the journey. It was indeed very cold at home. She had brought a thick gorgeous sweater that I could have under the jacket. So very nice it was!

 

Home!! Better at home in the coldness, where you can get into a warm cozy house and be dressed well, than in the boat with maybe 10 to 12 degrees and must have the heating turned on. Diesel or land electricity, expensive in each case, but especially no company. It has been very lonely last time down there so I'm very glad to come home to my Åsa again.


   

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.07 | 19:56

Härligt att höra! Ha en go sommar, Lisa! Kram från Åsa

...
09.07 | 14:34

Roligt att läsa och så otroligt bra skrivet. Kul att följa er. Kram Lisa

...
04.07 | 12:26

Har glömt datumet men gratulerar på bemärkelsedagen.Ha det bra!!!
Hälsningar Lars Åke.

...
08.05 | 11:15

Tack för kontakten. Den betyder mycket för oss.Läget är oförändrat.

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS