Dagbok Oktober

Juice och glass i baren

English further down

Jag stannade i Pytagorion ytterligare till på torsdag 4 oktober då vinden äntligen vred över till västlig. Ville inte gå för motor hela vägen ner till Kalymnos igen, inte om det går att segla. Det är bara att vänta lite. Om man inte har bråttom, och det är det jag har minst av.
Kom så iväg på torsdag och seglade ner till ”vår” ankarvik på Agathonisi med alla getter och en brun ko. Lugnt och fint igen. Älskar denna viken!


Fredag 5 oktober var det lite mera vind och nu kom den rakt bakifrån! Inte så bra, förseglet, det enda jag satte, ville inte stanna kvar på en och samma sida så jag fick gå lite öster om layline för att få bästa fart.
För de som inte är så bevandrade i seglingens ädla konst vill jag bara tala om att ”layline” är raka vägen mot mål, eller rundningspunkt om man deltar i tävling.
Efter 7 timmar och 35 M anlände jag till Kalymnos igen. Fem knop i medel. Vinden ökade hela tiden och vågorna blev större efterhand så jag beslöt att hjälpa till med motorn eftersom de större upphinnande vågorna var besvärliga då de hela tiden ville vrida båten tvärs med påföljande slagsida. Med lite hjälp av motorn kom jag undan de värsta vågorna så det blev lugnt och fint. Kom in i hamnen och fick en bra plats strax utanför”MIN TAVERNA”.

14 oktober
Har nu legat här i nio dagar och har hunnit med att fixa lite underhåll på båten. Teaken på däck och i sittbrunnen har blivit slipad och försedd med nytt UV-skydd i form av en teak sealer. Den bevarar också den fina lystern av teak. Hade lite tur när däcket var avslipat och det kom ett ordentligt regn som spolade bort allt slipdamm och lite salt.
Har också splitsat, ”flätat”, ihop två linor som jag använder till akterankaret. Vid ett tillfälle då jag kom upp till Samos räckte inte linan till ända fram till kajen så jag fick förlänga med en annan lina fastsatt med en knut! Inte så bra då det kan hänga upp sig. Och det gör det alltid när det är bråttom, Murphys lag.
I övrigt har jag bara njutit av det fina vädret och den underbara värmen. 25 grader, minst, på dagarna och inte under 19 på nätterna. Hemma har jag hört att det är bara regn och tom minusgrader ibland. Kontrast mot här. Har kontrakt på upptagning av båten 12 november hos Leros Marina. Har biljetter att ta mig hem 16 november via Atén och Bryssel till Landvetter. Min älskade Åsa hämtar mig på Landvetter sent på fredag kväll. Skall bli gôtt att komma hem till alla kära och nära.
Får fixa allt innan dess.
Just nu njuter jag av att bara vara här.

 

29/10 måndag
Hej igen!
Har sedan senast bara väntat och fördrivit tiden men även målat däck och relingslister ytterligare en gång. Nu borde dessa stå sig bra mot allt regn och blåst som kommer i vinter. Har också nästan varje dag fått mig lite kunskaper i Grekiska språkets hemligheter av Maria och Pantelis med flera på Tavernan. Ja detta har ju förstås pågått mest hela sommaren till och från. Har även lärt Maria lite svenska.

 

Just nu har vi en lite ostadigare vädersituation med hård blåst och imorgon, tisdag, får vi ordentligt med åska och medföljande störtregn. Har för den skull satt upp kapellet under biminin, dubbla skydd, skadar aldrig. Blev tvungen att flytta båten till en bättre skyddad position i hamnen. Här fanns först ingen elanslutning, trasig, men igår drog jag en lååång kabel till nästa skåp. Har en 50 m kabelvinda och den gick åt så när som på ett par meter.
Här är lika varmt som vanligt trots all blåst, 25-28 °C ☼ på dagen och 19-20 °☻på natten. Får se om tempen sjunker imorgon med allt regn. Här är skönt att vara än så länge.

Om två veckor skall jag ta upp båten på land och kolla vad jag måste göra innan jag kan sätta i den igen. Några saker vet jag redan men en del annat kan ju uppenbara sig vid upptagningen. Jag skall byta två ventiler vet jag iallafall sen blir det väl en del bättring av bottenfärgen och borttagning av snäckskal och gräs vid vattenlinjen. Putsning av hela skrovet ovan vattenlinjen kan också bli nödvändigt. Relingslisten är skadad och ett par bitar behöver bytas ut.
Ja listan blir sannolikt längre.
Men nu tänker jag bara lata mig och ha det bra, en sak i sänder.

 

                                                     _/)


07:15 i Pothia, Kalymnos

English

I stayed in Pytagorion until Thursday, October 4 when the wind finally turned over from south to west. Did not want to go by motor all the way down to Kalymnos again, not if it is possible to sail. Just wait a bit. If you are not in a hurry, and that's what I have the least of.
Went away on Thursday and sailed down to "our" anchor bay on Agathonisi with all goats and a brown cow. Nice and easy again. Love this bay!

Friday, October 5, it was a little more wind and now it came straight from behind! Not so good, the foresail did not want to stay on the same side so I had to go a little east of the layline to get the best speed.
For those who don´t know so much about the noble art of sailing, I just want to mention that "layline" is the course straight at the goal, or a rounding point if you participate in a race.
After 7 hours and 35 M I arrived in Kalymnos again. Five knots in mean speed. The wind increased all the time and the waves got bigger so I decided to help with the engine because the larger waves were overtaking and it was difficult because they always wanted to turn the boat around. With a little help from the engine, I escaped the worst of the waves so it was nice. Came into the harbor and got a good spot just outside "MY TAVERNA".

Oct. 14
I have now been here for nine days and have managed to get some maintenance on the boat. Teak on deck and in the cockpit have been sanded and painted with new UV protection in the form of a teak sealer. It also preserves the fine lustre of teak. Had a bit of luck when the entire was sanded and there came a heavy thunder storm rain that washed away all dust and salt.
Have also spliced, "braided" together two lines that I use to stern anchor. At one point, when I came up to Samos there was not enough rope to come al the way up to the dock so I had to extend with another rope, fastened with a big knot! Not as good as it can get caught. And it always does when you are in a hurry, Murphy's Law.
Otherwise, I'm just enjoying the nice weather and the wonderful warmth. 25 degrees, at least, in daytime and not below 19 at night.
At home, I have heard that it's just rain and even frost sometimes. Contrast with this. Have a contract to take the boat up November 12 in Leros Marina. Have tickets to get home on November 16 via Athens and Brussels to Landvetter. My beloved Åsa pick me up at Landvetter late on Friday night. Will be nice to come home to all my darlings.
Have to fix everything before that.
Right now I´m just enjoying being here.

29/10 Monday
Hello again!
Since last time I have just waited and spent the time but also painted the deck and railing bars once again. Now, these will be well protected against all the rain and wind that will come here in winter time. Also I have, almost every day, learnt some more from the Greek language by Maria and Pantelis and others in the Taverna. Yes, this has of course been going on during most of the summer, on and off. Maria has also learnt some Swedish from me.

Right now the weather situation is a little unstable with strong winds and tomorrow, Tuesday, we get some thunder with accompanying heavy rains. I have put up the tent under the bimini, dubble protected, can never be bad. I moved the boat to a more secure position in the harbor. There was no electricity, broken, but yesterday I put out a loooong cable to the next cabinet. I have a 50 m cable reel and it was used except for a couple of meters.


As usual it is warm here despite all the wind, 25-28 ° C ☼ during the day and 19-20 ° C☻ at night. We'll see if the temperature drops tomorrow with all the rain. It's nice to be here so far.

In two weeks I will take the boat up on shore and check out what I have to do before I can put it into the water again. Some things I already know but some other can of course appear when it is up. I have to replace two bottom valves that I know of and there will also be some improvement of the bottom painting and removal of shells and grass at the waterline. Polishing the hull above the waterline may also be necessary. Guard rail strip is damaged in a couple of places and need to be replaced.
Yes the list will probably be longer.
But now I will just be lazy and have a good time, one thing at a time.

                                                     _/)

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.07 | 19:56

Härligt att höra! Ha en go sommar, Lisa! Kram från Åsa

...
09.07 | 14:34

Roligt att läsa och så otroligt bra skrivet. Kul att följa er. Kram Lisa

...
04.07 | 12:26

Har glömt datumet men gratulerar på bemärkelsedagen.Ha det bra!!!
Hälsningar Lars Åke.

...
08.05 | 11:15

Tack för kontakten. Den betyder mycket för oss.Läget är oförändrat.

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS